بررسی تأثير تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزهای

قلیزاده, اسماعیل and لطیفی, منوچهر (2013) بررسی تأثير تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزهای. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105400656.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تأثير تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزهای
Persian Abstract: یکی از پدیدههای مخرب در سدهای خاکی، فرسایش داخلی ناشی از شکست با توجه به خصوصيات مختلف مصالح هسته ، هيدروليکی است. در سدهای سنگریزهای و پوسته، پدیده قوسزدگی بين بخشهای مختلف رخ میدهد. این عمل منجر به ترک خوردگی هسته رسی و افزایش خطر شکست هيدروليکی میگردد. در این تحقيق با یک سد سنگریزهای در دو حالت پایان ساخت و اولين ،Flac استفاده از نرمافزار آبگيری مدل شده و تأثير زاویه تمایل هسته در رفتار سد با در نظر گرفتن هندسههای مختلف برای هسته بررسی گردیده است. نتایج تحليل نشان میدهد از لحاظ پخش تنش و قوسزدگی، هستههای مایل عملکرد مناسبتری نسبت به هسته قائم دارند. با افزایش زاویه تمایل هسته، شرایط پخش تنش مناسبتر شده و با کاهش ميزان قوسزدگی احتمال شکست هيدروليکی کاهش مییابد. همچنين هسته مایل از لحاظ ميزان تغيير شکلها و فشار حفرهای بر هسته قائم برتری دارد. کلمات کلیدي: سد خاکی، شکست هیدرولیکی، قوسزدگی، هسته مایل
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:30
Last Modified: 06 Apr 2019 04:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5318

Actions (login required)

View Item View Item