برآورد سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی منحنی بيضيوار موج ریلی در منطقه درگهان قشم

حسینی, سیده زینت and ساید خوی, احمد and غلامی, علی (2013) برآورد سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی منحنی بيضيوار موج ریلی در منطقه درگهان قشم. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105610622.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: برآورد سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی منحنی بيضيوار موج ریلی در منطقه درگهان قشم
Persian Abstract: رسوبات نهشته شده در منطقه درگهان قشم؛ رسوبات کواترنر و از جنس ماسه و سيلت می- باشد. با توجه به ساختار زمين شناسی و تجربهی زلزلههای بزرگ در سال های اخير در ؛ ارائه یک از 1384 در شهریور ماه سال Mw=6 این منطقه از جمله زلزله با بزرگای ساختار سرعتی مناسب از اهميت ویژهای برخوردار است. یکی از بهترین شيوهها برای دست یافتن به این اطلاعات و تعيين پاسخ لرزهای محلی رسوبی، استفاده از ميکروترمورها است. برای این منظور از رکوردهای تک ایستگاهی سه مولفهای استفاده میشود. برای دستيابی به اطلاعات بهتر، استفاده از خصوصيات بيضيواری موج ریلی )H/V( بسيار مفيد میباشد. میتوان این خصوصيات را از نسبت طيفی مولفه افقی به قائم بدست آورد، سپس با استفاده از این اطلاعات، میتوان ساختار سرعتی در بالای سنگ بستر را با دقت بيشتری ارائه داد. در این راستا از تبدیل موجک پيوسته استفاده میشود. با اعمال تبدیل موجک پيوسته بر روی هر یک از سه مولفه ميکروترمور و محاسبه نسبت طيفی به استخراج اطلاعات بيضيواری پرداخته میشود و سپس با استفاده از منحنی پاشش حاصل و استفاده از اطلاعات گمانه ای با وارون سازی به ارائه ساختار سرعتی موج برشی و به طبع آن تخمين دقيق تری از عمق سنگ بستر نسبت به روش نسبت طيفی( H/V) کلاسيک پرداخته می شود. کلمات کلیدي: میکروترمور، ساختار سرعتی موج برشی، امواج ریلی ، تبدیل موجک پیوسته
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:32
Last Modified: 06 Apr 2019 04:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5326

Actions (login required)

View Item View Item