بازشناسی نقش فضای سبز مجتمع های مسکونی در تقویت اکولوژی منظر شهری

آقایی زاده, اسماعیل and میرابی مقدم, مهرنوش (2016) بازشناسی نقش فضای سبز مجتمع های مسکونی در تقویت اکولوژی منظر شهری. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1770.pdf

Download (742kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بازشناسی نقش فضای سبز مجتمع های مسکونی در تقویت اکولوژی منظر شهری
Persian Abstract: فضاهای سبز شهری به عنوان بخشی از فضاهای باز شهری محسوب می شود. یکی از انواع فضاهای سبز شهری فضای سبز خصوصی است که شامل کلیه باغ ها و باغچه های موجود در مساکن شهری است. فضای سبز مجتمع های مسکونی یکی از این نوع فضاهاستت. فضتاهای ستبز شتهری تتثییر گذار در اکولوژی منظر شهری هستند. اکولوژی منظر شهری ویژگی ها، الگوها و ساختار یک ناحیه جغرافیایی خاص شهری و ترکیب بیولوژیکی، محیط فیزیکی، و الگوهای اجتماعی آنهاست. یکی از عناصر اصلی اکولوژی منظر شهری لکه ها می باشتند بتر ایتن استام متی تتوان مجتمتع هتای مسکونی را در حکم لکه هایی در نظر گرفت که در شهر وجود دارند. الگوی فضای سبز در اکولوژی منظر شهری چند نوع است که یکی انواع آن سیستم فضای سبز پراکنده می باشد که با توجه به آن می توان الگوی فضای سبز مجتمع های مستکونی را از نتوع پراکنتده در نظتر گرفتت کته در تمامی نقاط شهر قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعتا از ماالاتا استنادی و کتابخانته ای – استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فضای سبز مجتمع های مسکونی یکی از عواملی است که موجب تقویت اکولوژی منظر شهری می گردد و با توجه به آن برای بهبود وضایت فضای سبز مجتمع های مسکونی باید فاکتورهایی را در نظر گرفت که با بهبتود ایتن عوامتل متی توانتد موجتب تقویت اکولوژی منظر گردید.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:39
Last Modified: 06 Apr 2019 04:39
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5348

Actions (login required)

View Item View Item