مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری

غفاری گیلانده, عطا and حیدری ساربان, وکیل and پیش دست, حسن (2016) مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1863.pdf

Download (973kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری
Persian Abstract: ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮل رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﺳﺎل2030 ﺑﻪ60 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ درروﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻻزم در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺸﺮ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ او در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي از اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي، ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ، ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي آب وﻫﻮا، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮ د اﯾﻦ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻨﻮع از وﻇﺎﯾﻒ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي درﮔﯿﺮ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ"ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﺳﻨﺎدي، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دوﺑﺎره ﮐﺎري ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻮازي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 09 Jun 2019 07:48
Last Modified: 09 Jun 2019 07:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5514

Actions (login required)

View Item View Item