مروری بر انواع روشهای تصفيه فاضلابهای صنایع رنگ

ﺟﻮزوﻧﯽ, اﺑﻮذر and ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ, ﺳﯿﺪ اﯾﻤﺎن and محمدی, محمد سعید and باباپور, عزیز and پاپی, پریسا (2016) مروری بر انواع روشهای تصفيه فاضلابهای صنایع رنگ. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1868.pdf

Download (888kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مروری بر انواع روشهای تصفيه فاضلابهای صنایع رنگ
Persian Abstract: ﺧﻼﺻﻪ در ﻃﻮل 20 ﺗﺎ 30 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ، در ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﻪ ﺑ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺼﻔﯿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در آﯾﻨﺪه، ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﺰم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺎبﻫﺎ را، در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯽﺿﺮر ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑ ﺎي ﺷﻬﺮي، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد. در اﯾﺮان از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور، ﻟﺠﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺖ. وﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻮدي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آن. از دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﯾﺎﭼﻪﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮوري ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﺣﺬف ﻓﺎﺿﻼب در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 09 Jun 2019 08:03
Last Modified: 09 Jun 2019 08:03
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5518

Actions (login required)

View Item View Item