مقابله با انتشار آلودگی نفت خام در سواحل با استفاده از تکنیک بوم

حیدرزاده, ﻧﯿﻤﺎ and شعاعی, ساناز (2016) مقابله با انتشار آلودگی نفت خام در سواحل با استفاده از تکنیک بوم. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1874.pdf

Download (679kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقابله با انتشار آلودگی نفت خام در سواحل با استفاده از تکنیک بوم
Persian Abstract: ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ و ﻣﻄﺮح در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﺎﻻت ﺑ اﺳﻄﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺖ درون ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺑﻮم ﻫﺎ روش ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 09 Jun 2019 08:45
Last Modified: 09 Jun 2019 08:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5523

Actions (login required)

View Item View Item