بررسی تاثیر زمان آبیاری برراندمان کاربرد و پتانسیل در ربع پایین اراضی درآبیاری بارانی

حاجیلو, عباس and ملکی, عباس (2016) بررسی تاثیر زمان آبیاری برراندمان کاربرد و پتانسیل در ربع پایین اراضی درآبیاری بارانی. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1881.pdf

Download (941kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر زمان آبیاری برراندمان کاربرد و پتانسیل در ربع پایین اراضی درآبیاری بارانی
Persian Abstract: ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در رﺑﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ اراﺿﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ﺳﺎل 1395 ﯾﮏ ﻇﺮح آﺑﯿﺎري ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﺑﭙﺎش ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ" ﺗﺼﺎدﻓﯽ، از ﻣﯿﺎن ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدراﻫﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺳﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮو ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﻘـ ﺎدﯾﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در رﺑﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ اراﺿﯽ در زﻣﺎن آﺑﯿﺎري ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ. ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS22 ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎ در زﻣﺎن آﺑﯿﺎري ﺻﺒﺢ ،ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ، داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦاﺧﺘﻼف، ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 09 Jun 2019 08:48
Last Modified: 09 Jun 2019 08:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5529

Actions (login required)

View Item View Item