ارزیابی فنی، اقتصادی و بهداشتی استفاده از کولر آبی در مقایسه با کولر گازی در مناطق کویری ایران )مطالعه موردی: شهر قاین واقع در استان خراسان جنوبی(

رضوانی مهموئی, علی and شکیب, سید حامد (2016) ارزیابی فنی، اقتصادی و بهداشتی استفاده از کولر آبی در مقایسه با کولر گازی در مناطق کویری ایران )مطالعه موردی: شهر قاین واقع در استان خراسان جنوبی(. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1887.pdf

Download (782kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی فنی، اقتصادی و بهداشتی استفاده از کولر آبی در مقایسه با کولر گازی در مناطق کویری ایران )مطالعه موردی: شهر قاین واقع در استان خراسان جنوبی(
Persian Abstract: ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و اﻧﺮژي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر در اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي و آﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﺼﺎرف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آب را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ و ﮔﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﮐﻮﻟﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻃﻮل دوره ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 09 Jun 2019 17:55
Last Modified: 09 Jun 2019 17:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5534

Actions (login required)

View Item View Item