بهبود خاک با استفاده از روش تراکم ديناميکی ومزايا و محدوديت های آن

حيدری, رضا and مهاجر, علی and نوری, علی (2013) بهبود خاک با استفاده از روش تراکم ديناميکی ومزايا و محدوديت های آن. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108680869.pdf

Download (352kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بهبود خاک با استفاده از روش تراکم ديناميکی ومزايا و محدوديت های آن
Persian Abstract: بهههو هههور كلهههي در اوهههداز هههر یونهههو سههها ه اس روس دهههاد دو مورهههو اساسهههي ونهههود دارد كهههو مهههورد او مربهههو بهههو نش ههه هههاس بهههيد ا وهههد م ههها سهههس ا اوهههداز سههها ه و دیگهههرس ی هههيارگي در دهههاد در ا هههر بار هههاس وارده مهههي با هههد كهههو ایهههن دو بهههو انهههوان مويهههار ژئهههوتکن يکي در راوهههي ههها مهههد ننهههر مهههي با هههند ا ا رفهههي در اهههو سهههای ههها دهههاد ههها داراس رفيههه بهههاربرس مرناسههها بههها سههها ه اوهههداز هههده روس دهههود ناهههي با هههند ا لهههیا بای هههري بههها اسهههرفاده ا رو هههاس یونهههایون ا هههدا بهههو بهبهههود دهههاد ن اهههود ا اصهههور در بحهههد بهبهههود دهههاد اولهههين و ا ررهههادس تهههرین رو در صهههورتي كهههو نرهههوانيح محهههو اوهههداز سههها ه را ترييهههر د هههيح توهههویو دهههاد اسههه ا ولهههي در هههرایزي كهههو هههاام ریهههو دهههاد س ههه یهههاد با هههد ایهههن رو ا لحهههاق ا ررهههادس مقهههرون بهههو صهههرفو ني ههه , لهههیا بای هههري دهههاد را اصهههزدوا اصهههدن ناهههود كهههو در ایهههن درهههو رو هههاس مرنهههواي ونهههود دارنهههد كهههو هههر كهههدا ميایههها و محهههدودی هههایي دار نهههد ا درایهههن تحقيهههق هههان ا هههاره بهههو ایهههن رو ههها , تاركهههي اصهههلي بهههرروس رو تهههراكح دینهههاميکي مهههي با هههد كهههو بهههو انهههوان یيینهههو اس ا ررهههادس و مهههو ر در به ههها س يههه وسهههيوي ا دهههاد ههها مهههي توانهههد مهههورد اسهههرفاده هههرار یيهههرد ا هههدو ا ایهههن مقالهههو بررسهههي اصهههو رو تهههراكح دینهههاميکي و تههها ير آن بهههر روس دروصيات دا كها و ميایا ومحدودی اس آنها مي با د ا
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 09 Jun 2019 17:55
Last Modified: 09 Jun 2019 17:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5537

Actions (login required)

View Item View Item