ضرورت بررسي و تحليل ساختگاه سازه هاي ويژه و نمود آن در اقتصاد طرح

عليرضا, پرون (2013) ضرورت بررسي و تحليل ساختگاه سازه هاي ويژه و نمود آن در اقتصاد طرح. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108740851.pdf

Download (741kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ضرورت بررسي و تحليل ساختگاه سازه هاي ويژه و نمود آن در اقتصاد طرح
Persian Abstract: اهميت وضرورت مطالعات ژئوتكنيك به دليل نامتجانس بودن توده سنگ وخاك حتيي در زميين هياي مجياور بيه نيدرت دو ايي يكديان و يود داردوبراي طراحي شالوده اي كه بار مشخصي از سازه راتحمل مي كند مهندس طراح بايداز طبيعت رفتارخاك زيرشالوده مطلع باشد لياا شناسيايي لايه هاي خاك تحت الارضي وتعيين مشخصات فيزيكي آن لازم مي باشد در ايين راسيتا هيت كياهر و يرفه يويي در هزينيه اسيكلت سيازه وفونداسيون ايشنهادمي شودكه آزمايشات تعيين سرعت موج برشي هت تشخيص نوع واقعي زميين ميورد اسيتفاده قرارترفتيه و در روابيي تعييين كه اين مورد رابه عنوان موضوع ا لي بطور ريزتر مورد بررسي قرار داده وهمچنين مقايده تغييرات وزن اسكلت 1033ضريب بازتاب در آيين نامه )ومزيت استفاده از آزماير اندازه تيري سيرعت 4و0و1و1ومصالح مصرفي(آرماتور وبتن)فونداسيون ساختمان در شرايي انواع خاك (خاك نوع موج برشي هت تعيين نوع واقعي خاك ندبت به ارزيابي مشاهده اي ومقايده هزينه ا رايي ندبي اسكلت (ندبت به كل ساختمان)در هر چهارنوع خاك مورد بررسي قرارمي دهيم باتو ه به نتايج بدست آمده وبادر نظر ترفتن هزينه اولييه آزمياير در سياختمان هياي مختليه يرفه يويي در كم است كه آن هم ضيرورت مطمي ن بيودن از نيوع زميين 4و0 مشهود است وفقي تفاوت بين زمين نوع 0و1و1مصالح مصرفي در نوع زمين هاي اولويت بر رفه اقتصادي دارد. كلمات كليدي:ژئوتكنيك ،موج برشي ،ضريب بازتاب ،آزمايش ،هزينه.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 09 Jun 2019 17:57
Last Modified: 09 Jun 2019 17:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5555

Actions (login required)

View Item View Item