ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻓﺮﺳﻮده

ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮت, ﻣﺤﻤﺪ and ﺻﺎدﻗﯽ, روح اﷲ and اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ, ﺟﻮاد (2016) ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻓﺮﺳﻮده. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1898.pdf

Download (484kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻓﺮﺳﻮده
Persian Abstract: اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ روز اﻓﺰون و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮء و ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺳـﻮﺧﺖ از ﻣـﻮاد ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ و ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻏﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ. روش ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده، ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ، ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎي ﺳﺒﮏﺗﺮ، ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻓﺮار، ﮔﺎز، روﻏﻦ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ )ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ آﻟﯽ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد( ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ 58 درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ، روﻏﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻏﻦ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ از 360 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺗﺎ 700 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺎز از 10 ﺑﻪ 40% اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻏﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ. و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﯾﻊ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در دﻣـﺎي 450 درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 50% ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزهي زﻣـﺎﻧﯽ از 1 ﺗـﺎ 5 ﺳـﺎﻋﺖ، ﻣﯿـﺰان ﮔـﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار زﻏﺎل و ﻣﺎﯾﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 10 Jun 2019 04:28
Last Modified: 10 Jun 2019 04:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5587

Actions (login required)

View Item View Item