بر پایه بنتونیت ZnO در محیط آبی با استفاده از کاتالیست (ACID RED 14) تجزیه و رنگبری رنگ آزوی اسید رد 14

ﺷﮑﺮي, ﻋﺎرف (2016) بر پایه بنتونیت ZnO در محیط آبی با استفاده از کاتالیست (ACID RED 14) تجزیه و رنگبری رنگ آزوی اسید رد 14. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.

[img] Text
icw1-1908.pdf

Download (760kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ﺠﺰﯾﻪ و رﻧﮕﺒﺮي رﻧﮓ آزوي اﺳﯿﺪ رد14 )14 ACID RED( در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ZnO ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ
Persian Abstract: اﺳﯿﺪ رد (C20H12N2Na2O7S2) 14 ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﻮﻧﻮ آزو ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﯿﺪ رد AR14)14( در آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ(ZnO) ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرUV در ﻓﻮﺗﻮراﮐﺘﻮر ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ1 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ SEM و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاش XRD اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺸﺎن داد. واﮐﻨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ از درﺟﮥ اول ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ درﺟﮥ اول و ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻻﻧﮕﻤﻮﺋﯿﺮ - ﻫﻨﺸﻞ وود2 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ pH، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﮥ رﻧﮓ، ﻣﻘﺪار ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و دﻣﺎي واﮐﻨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ZnO ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ، از آن ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي رﻧﮕﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
Subjects: Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Divisions: Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran
Date Deposited: 10 Jun 2019 04:39
Last Modified: 10 Jun 2019 04:39
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5594

Actions (login required)

View Item View Item