بررسی پتانسیل واگرایی خاک دشت جنوب شهر شیراز بوشهر -عسلویه – محور راه آهن شیراز

كريم زاده, محمد امين and اله يار نسب, محمد حسين (2013) بررسی پتانسیل واگرایی خاک دشت جنوب شهر شیراز بوشهر -عسلویه – محور راه آهن شیراز. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10110121098.pdf

Download (589kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی پتانسیل واگرایی خاک دشت جنوب شهر شیراز بوشهر -عسلویه – محور راه آهن شیراز
Persian Abstract: خاک های ریزدانه (رسي) خاصي در طبيعت وجود دارند كه به محض تماس یافتن با آب به سرعت شسته مي شوند، بالا بودن درصد یوون سودی در آب منفذی، از خصوصيات عمده این خاک هاست، خاک های مذكور به خاک های واگرا موسوومندااز جملوه روه هوای تشوپيا ستانسوي واگرایي خاک های رسي، آزمایش های شيميایي هستندا این آزمایش ها بر اساس تاثير یون سدی به عنوان عام شيميایي اصلي در واگرایي خاک رس مي باشدا بررسي های انجام شده نشان مي دهند كه بين نتایج آزمایش های فيزیکي معيارهای شيميایي جهت تشپيا ستانسي واگرایي خاک نمونه های متفاوت از مسير مذكور به صورت موردی سوعي شوده توا ۱۳ های رسي، تطابق چش گيری وجود نداردا در سژوهش حاضر سس از تهيه معيارهای شيميایي متفاوت ارائه شده بررسي و ميزان انطباق و همپواني آنها با آزمایشات فيزیکي مورد توجه و بررسي واقع شده استا ا كلمات كليدی: پتانسيل واگرايي ، پين هول، رس های واگرا، واگرايي
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 10 Jun 2019 05:26
Last Modified: 10 Jun 2019 05:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5735

Actions (login required)

View Item View Item