طرح زهكش كانال كنارگذر درياچه شهرك شبكه آبياري و زهكشي مغان

جعفري, هادي and گلمحمدي, حسين and مکلف, ابراهیم and خلفي زاده, هوشنگ (2013) طرح زهكش كانال كنارگذر درياچه شهرك شبكه آبياري و زهكشي مغان. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10110181113.pdf

Download (2MB)
[img] Text
HN10110181113.pdf

Download (2MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طرح زهكش كانال كنارگذر درياچه شهرك شبكه آبياري و زهكشي مغان
Persian Abstract: متر در ميانه شبکه آبياري و زهکشي مغان و در 111 ) با رقوم كف off streamدریاچه شهرك شهيد غفاري مغان یک دریاچه مصنوعي خارج از بستر( هکتار اراضي ناخالص شبکه احداث گردیده است. نقش این دریاچه جذب رسوبات و تنظيم آب خروجيي از 44۱73 كانال اصلي و بالادست 01كيلومتر متير 104 ميليون متر مکعب در رقيوم 1/1 ميليون متر مکعب به 11 سال بهره برداري بوده است. حجم اوليه آن از 01دریاچه براي بازه كوتاه مدت در طول كانال كنار گذري با هدف خارج نمودن دریاچه از سيستم در نظير گرفتيه شيد تيا در زميان ، كاهش یافته است. از این رو در طرح ساماندهي این دریاچه تخليه رسوبات دریاچه و همچنين بعد از عمليات ساماندهي انتقال آب به پایين دست شبکه مغان توسط این كانال صورت بپذیرد. كانال كنار گذر با رقيوم متر طراحي گردید. وجود دو 7/۱5 و عمق كلي 0/13 متر ، ارتفاع آب6 عرض كف ، مترمکعب بر ثانيه 07 طول سه كيلومتر با دبي عبوري ، 100/51كف ۳33 روستا در اطراف دریاچه و مشرف شدن جنوب غربي دریاچه به ارتفاعات جانمایي كانال كنار گذر را با محدودیت موا جه نمود به نحوي كه حدود متر آن در پائين دست ارتفاعات واقع گردید، همچنين كانال كنار گذر بيا فاصيله انيدكي از دریاچيه احيداث 633 متر از كانال در حاشيه كناري دریاچه و گردیده است. با توجه به رقوم كف كانال و رقوم آب دریاچه و همچنين نشت آب از ارتفاعات مسئله هدایت جریان آب زیر بسيتر كانيال كنيار گيذر بيه ) بسيار حائز اهميت مي بود. وجود سازند هياي كيواترنر و آبشيرون و نهشيته هياي UPLIFT خارج از محدوده كانال جهت خنثي نمودن نيروي بالابرنده( محل و ميزان نشت را كاملا تحيت تياثير قيرار ، رسوبات دریاچه كانال با خواص فيزیکي مختلف در پرفيل كانال و قرار گرفتن این سازند ها بر روي هم مي دهد. همچنين قرارگيري تمامي مسير كانال در خاك برداري امکان تخليه جریان زه آب را غير ممکن مي نمود. از این رو جهت بررسي دقيق تر ميزان ) در مقياطع مختليف كانيال ميدل نشيت بيه كميک نيرم افيزار UPLIFT جریان زه آب ها و امکان تخليه مناسب آن و كاهش اثر فشار هييدرو اسيتاتيک( سانتي متر در كف كانال بطور پيوسيته در طيول سيه كيليومتر و 43 استفاده از قلوه سنگ به ضخامت ، انجام پذیرفت. با توجه به نتایج مدل GeoStudio فيلتر در دیواره هاي جانبي پيش بيني گردید، همچنين با عمليات لوله راني هدایت جریان هاي زیر سطحي به خارج از محدوده كانال فراهم گردید
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 10 Jun 2019 05:28
Last Modified: 10 Jun 2019 05:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5740

Actions (login required)

View Item View Item