اثر انعطافپذیري فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهاي بتنی وزنی تحت اثر زلزله

جمالی, محمد and خطیبی نیا, محسن and اکبرپور, ابوالفضل (2017) اثر انعطافپذیري فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهاي بتنی وزنی تحت اثر زلزله. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00305-AB.pdf

Download (5MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر انعطافپذیري فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهاي بتنی وزنی تحت اثر زلزله
Persian Abstract: سدهاي بتنی وزنی همواره به عنوان سازههاي برجسته و با اهمیت مطرح بودهاند بطوري که با صدمه دیدن و تخریب آنها، اثرات مخرب و فاجعه آمیز ایجاد میشود. زلزله، از جمله مهمترین عواملی است که میتواند باعث ایجاد اثرات مخرب و جبرانناپذیري شود. بنابراین ضروري است که توجه فزآیندهاي به طراحی و ایمنی آنها در مقابل زلزله شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر انعطافپذیري فونداسیون سدهاي بتنی وزنی بر پاسخ لرزهاي سد با درنظر گرفتن اندرکنش سد-آب-فونداسیون در برابر زلزله میباشد. براي این منظور، مدلسازي سد در دو حالت با فونداسیون صلب انجام شد. همچنین براي بررسی رفتار واقعی سد، رفتار غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی سد ANSYS و انعطافپذیر با استفاده از نرمافزار درنظر گرفته شد. مقایسه نتایج سد در دو حالت فونداسیون صلب و انعطافپذیر نشان داد که انعطافپذیري فونداسیون باعث افزایش پاسخهاي دینامیکی سد در برابر زلزله گردید. بنابراین باید اثر انعطافپذیري فونداسیون در بررسی رفتار لرزهاي سدهاي بتنی وزنی لحاظ شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 10 Jun 2019 06:42
Last Modified: 10 Jun 2019 06:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5778

Actions (login required)

View Item View Item