روابط تجربی میان چند مشخصۀ مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی

منصوري کیا, محمد تقی and انصاري, زهرا (2013) روابط تجربی میان چند مشخصۀ مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10109090895.pdf

Download (306kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: روابط تجربی میان چند مشخصۀ مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی
Persian Abstract: با استفاده ازاطلاعات موجوددریازده سایت اجرایی استان خوزستان، یک سـري روابـط تجربـی مـابین تعـدادي از پارامترهـاي مکانیـک سـنگی وژئوتکنیکی تعریف شده است. درتعریف این روابط ملاحظات زمین شناسی، تئوري هاي موجودپیرامون میادین تنش وکرنش، مباحث آماري در تلفیق وتطبیق اطلاعات بدست آمده ازگمانه هاي حفرشده وغیره درنظرگرفته شده اند. بنابراین درصد خطاي اعمال شده ناشی ازاین موضوع نیـز، محاسبه گردیده است. با به دست آوردن هرکدام ازپارامترهاي مکانیکی وشیمیایی واستفاده ازروابط تجربی تعریف شده مـی تـوان پـیش فـرض هاي مناسبی را ازسایرپارامتر ها بدست آورد. روابط تجربی بررسی شده عبارتند از: 1 -رابطۀ بین درصدسولفات خاك ،درصد گچ وPH آن 2- ارتباط بین عددSPT وقابلیت باربري نهایی براي رده هاي مختلـف خـاك هـ ا 3 -رابطـۀ فـی مـابین RQD و K ضـریب نفوذپـذیري حاصـل ازآزمایش لوژان وتعدادي پارامتر دیگر که به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 11 Jun 2019 05:21
Last Modified: 11 Jun 2019 05:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5823

Actions (login required)

View Item View Item