بررسی تاثیر ارتفاع زبری سطح پله های سرریز پلکانی بر هیدرولیک جریان و استهلاک انرژی با استفاده ازمدل Flow3D

فتحیان, حسین and کوت زاده, حسین and شریفان, افشین and قرشی زاده, فاطمه (2017) بررسی تاثیر ارتفاع زبری سطح پله های سرریز پلکانی بر هیدرولیک جریان و استهلاک انرژی با استفاده ازمدل Flow3D. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00653-AC.pdf

Download (880kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر ارتفاع زبری سطح پله های سرریز پلکانی بر هیدرولیک جریان و استهلاک انرژی با استفاده ازمدل Flow3D
Persian Abstract: سرریز پلکانی گابیونی سازه هیدرولیکی سادهای است که برای استهلاک انرژی در سدهای مختلف وکتتفرف سرسفایا پفاییت دسفت سفازه اسفتداده میشود. در ایت تحقیق چهار نسبت ارتداع زبری )h/H( برابر با 1 / 0 ، 15 / 0 ، 20 / 0 و 25 / 0 برای چهار دبی 15 ، 20 ، 25 و 30 لیتر در ثانیه، در مدلی 9 پلهای با ارتداع پلههای 1 / 0 متر و شیب 8 / 21 درجه، مورد بررسی قرار گرست و به تاثیر ارتداع زبریها در نحوه پراکتا انرژی و بوجفود ممفدج جریفاج گردابهای روی پلکاجهای سرریز پلکانی گابیونی با استداده نرماسزار Flow-3D پرداخته شد. نتایج نشاج میدهد کفه بفا اسفزایا ارتدفاع زبفری سف پلهها سرعت جریاج در پای پتجه سرریز پلکانی کاها یاسته و استهلاک انرژی اسزایا مییابد. بهطوری که با اسزایا نسبت ارتداع زبری از 1 / 0 به 2 / 0 استهلاک انرژی بهطور متوسط 7 / 26 درصد اسزایا مییابد. با اسزایا دبی جریاج از میزاج استهلاک انرژی در طوف سرریز کاسفته مفیشفود. ایفت امفر ناشی از استغراق پلهها زیر س مب، سوار شدج جریاج روی حجم مب زیریت و کاها اثر زبری پلهها و کاها پدیدۀ ورود هوا میباشد
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:43
Last Modified: 12 Jun 2019 04:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5997

Actions (login required)

View Item View Item