طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری مشخصه های موج در کانال های باز

ثابت ایمانی, علیرضا and فتحی مقدم, منوچهر (2017) طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری مشخصه های موج در کانال های باز. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BJA-00223-AC.pdf

Download (628kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری مشخصه های موج در کانال های باز
Persian Abstract: اندازه گیری مشخصات موج های ساحلی )ازجمله شکل، ارتفاع، سرعت و پریود موج( اهمیت زیادی در بدست آوردن کنش و اندرکنش موج و ساحل بخصوص از نظر تخریب و فرسایش سواحل و همچنین رسوب گذاری در سواحل دارد. برای تعیین مشخصات مووج در حوین حرکوت بوه طرف ساحل معمولاً جریان یک بعدی در نظر گرفته شده از حل معادلات اندازه حرکت و پیوستگی )معادلات سنت ونان( استفاده می شود. جهت کالیبراسیون این معادلات نیاز به انودازه گیو ری مشخصوات مووج در آزمایشوگاه مو ی باشود . همچنوین در بررسوی پدیوده مووج و شکووت مووج در آزمایشگاه ثبت لحظه ای مشخصه های موج بویار حائز اهمیت می باشد. از این رو ساخت وسیله هایی که بتواننود داده هوا ی دقیو و بوه هنگواا را از رفتار امواج در اختیار قرار دهند، همواره مورد توجه محققان بوده است. دستگاه ساخته شوده عوووه بور محاسوبه ارتفواع سو آب در فلووا هوای آزمایشگاهی قادر به اندازه گیری مشخصه های موج در فلوا می باشد. استفاده از این دستگاه ساده است و همچنین سوبک و کوح ح وح بووده و بوا هزینه بویار پایینی ساخته شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 05:08
Last Modified: 12 Jun 2019 05:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6034

Actions (login required)

View Item View Item