ارزیابی شاخصهای کیفی منابع آبهای زیرزمینی دشت ارومیه بر اساس شاخص کیفیت منابع آب ایران IRWQIGC و پهنهبندی آن

فیروزی, امیر and رضایی, حسین and محمدی اقدم, کاظم (2017) ارزیابی شاخصهای کیفی منابع آبهای زیرزمینی دشت ارومیه بر اساس شاخص کیفیت منابع آب ایران IRWQIGC و پهنهبندی آن. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIF-00695-AB.pdf

Download (666kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی شاخصهای کیفی منابع آبهای زیرزمینی دشت ارومیه بر اساس شاخص کیفیت منابع آب ایران IRWQIGC و پهنهبندی آن
Persian Abstract: تأمین کیفیت آب شیرین مناسب برای هر دو نیاز انسانی و زیست محیطی، یک جنبۀ مهم مدیریت زیست محیطی و توسعۀۀ پایعدا اسعت . هعد از بیعا کیفیت آب به وش واضح، داد یک مقادیر عددی به کیفیت آب یک منبع آبی است که تۀداد زیادی از عوامع ا بعه بیعا سعاد تعر تبعدی کعرد و تفسیر داد های نظا تی ا آسا میکند. د این پژوهش، طبق مفاد اهنمعای محاسعبۀ شعاکی کیفیعت منعابع ایعرا د منعابع آب هعای زیرزمینعی منطقعۀ دشت ا ومیه، ابتدا نمودا های تبهبندی عوام ، با استفاد از نرمافعاا هعای معو د اسعتفاد اسعت راد دردیعد و سعص شعاکی هعای کیفعی منعابع آب، محاسبه و د سالهای مو د مطالۀه با نرمافاا های مو د استفاد ، پهنهبندی دردیدند. وند نقشعه هعای پهنعه بنعدی کعه از سعال 1831 تعا 1831 تهیعه شعد، نشا داد که وند شاکی کیفیت آب، و به وکامت دذاشته و از کیفیتهای کوب و نسعبتا کعوب بعه کیفیعت هعای نسعبتا بعد و بعد تنعال پیعدا کعرد است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:10
Last Modified: 12 Jun 2019 06:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6077

Actions (login required)

View Item View Item