بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی )مطالعه موردی: آبخوان نیشابور(

زراعتی نیشابوری, سپیده and پور رضا بیلندی, محسن and خاشعی سیوکی, عباس and شهیدی, علی (2017) بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی )مطالعه موردی: آبخوان نیشابور(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00482-AB.pdf

Download (780kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی )مطالعه موردی: آبخوان نیشابور(
Persian Abstract: با توجه به جایگاه منابع آب زیرزمینی بهعنوان یک منبع آبی قابلاستفاده و همچنین رو به کاهش و نظر به اهمیت ویژهی آن در پایداری منابع آب نواحی خشک و نیمهخشک، مطالعه و مدیریت مناسب آن مهم برشمرده میشود. لازمه دستیابی به مدیریت جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی، شناخت رفتار سیستم و پیشبینی نوسانات سطح آن در آینده میباشد. دشت نیشابور ازلحاظ ذخیره آب و حاصلخیزی، یکی از مهمترین دشتهای خراسان محسوب میشود. این دشت از سال 1371 بهطور متوسط هرساله با 2 / 0 متر افت سطح آب زیرزمینی مواجه بوده است. لذا هدف از پژوهش حاضر پیشبینی تغییرات سطح آبخوان نیشابور، بهوسیله جمعآوری اطلاعات ایستگاههایی نظیر تبخیرسنجی، بارانسنجی، ایستگاههای سینوپتیک در بازهی آماری سیساله و بهکارگیری روش رگرسیون فازی بهمنظور پیشبینی تغییرات سطح آبخوان در سنوات آتی میباشد. در این پژوهش پارامترهای مؤثر بر تراز سطح آبخوان شامل بارندگی و تخلیه تعیین شد و با استفاده از روشهای زمینآماری نقشههای پهنهبندی به دست آمد. درنهایت با استفاده از مدل رگرسیون فازی امکانی سعی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی شد. نتایج پژوهش در ارزیابی مدل بکار گرفتهشده با استفاده از معیارهای مجذور میانگین مربعات خطا، قدر مطلق خطا و ضریب تبیین، نشان داد مقادیر این آمارهها به ترتیب 90 / 7 ، 81 / 7 و 78 / 0 می- باشد. همچنین نسبت نیکویی برازش بین تراز آب محاسباتی و مشاهداتی 88 / 0 به دست آمد. ازاینرو میتوان بیان داشت مدل رگرسیون فازی تهیهشده در این مطالعه، امکان برآورد تراز سطح آبخوان را بااعتبار مناسب فراهم میکند.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:17
Last Modified: 12 Jun 2019 06:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6099

Actions (login required)

View Item View Item