بررسی کارایی گزینه های غیرسازهای و سازهای جهت بهبود بهره برداری کانال اصلی آبیاری با نوسانات ورودی

یلتقیان خیابانی, مهدی and هاشمی شاهدانی, سیّد مهدی (2017) بررسی کارایی گزینه های غیرسازهای و سازهای جهت بهبود بهره برداری کانال اصلی آبیاری با نوسانات ورودی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIH-00661-AB.pdf

Download (872kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی کارایی گزینه های غیرسازهای و سازهای جهت بهبود بهره برداری کانال اصلی آبیاری با نوسانات ورودی
Persian Abstract: بهبود مدیریت بهرهبرداری کانال اصلی شبکههای آبیاری بهمنظورتوزیع کافی و عادلانهی آب کشاورزی در طول کانال اصلی ضروری است. این تحقیق، راهکارهای سازهای و غیرسازهای را جهت بهبود بهرهبرداری کنونی کانالاصلی که با مشکل نوسانهای جریان ورودی روبهروست بررسی هستند. کانال » بهرهگیری آبگیرهای لت « ، و راهکار سازهای » کاهش زمان آبگیری « و » امکان نوبتبندی تحویل آب « ، میکند. راهکارهایغیرسازهای انجام گردید. نتایج ICSS اصلی شبکه آبیاری رودشت بهعنوان مورد مطالعاتی انتخاب، و شبیهسازی بهرهبرداری آن توسط مدل هیدرودینامیک بررسیها، حاکی از بهبود بهرهبرداری با دوراهکار غیرسازهای بوده، بهطوریکه با اجرای آنها، حداکثر خطا در دبی تحویلی، کفایت تحویل و 18 و 17 درصد بهبود یافته است. درحالیکه برای راهکار سازهای در شرایط ، عدالت توزیع بهطور متوسط برای آبگیرهای کانال اصلی بهترتیب 25 نوسانات جریان ورودی، شاخصهای راندمان و کفایت تحویل در کمترین حالت، مقدارشان بهترتیب، 40 و 20 درصد شده که مطلوب نبوده، ولی راندمان تحویل دریچهی نیرپیک، درکمترین حالت، 80 درصد شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 10:00
Last Modified: 12 Jun 2019 10:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6146

Actions (login required)

View Item View Item