معرفی روش بارش رواناب – MABIA در نرم افزار WEAP برای بررسی بیلان آب روزانه حوضه های تحت آبیاری ) مطالعه موردی: دشت ارومیه(

کریمی, دلنیا and خلیلی, کیوان and حصاری, بهزاد (2017) معرفی روش بارش رواناب – MABIA در نرم افزار WEAP برای بررسی بیلان آب روزانه حوضه های تحت آبیاری ) مطالعه موردی: دشت ارومیه(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIH-00674-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: معرفی روش بارش رواناب – MABIA در نرم افزار WEAP برای بررسی بیلان آب روزانه حوضه های تحت آبیاری ) مطالعه موردی: دشت ارومیه(
Persian Abstract: یکی از مشکلات و مباحث اصلی مدیریت منابع آب به ویژه در کشور ایران، موضوع برنامه ریزی صحیح منابع آب و تخصیص آب در شرایط بهینه است. مدل WEAP یکی از قدرتمندترین نرمافزارهای مدیریت و برنامه ریزی آب است که مقادیر تبخیر و تعرق، نیازمندیهای آبیاری و برنامه ریزی، رش د محص ول و عملک رد آن، بح ث تخصیص منابع آب و ... را شبیه سازی می کند. WEAP-MABIA یک بسته نرم افزاری کامل برای مدل کردن نیاز آبی محصول و بخ ه ای تع ادل آب ی مختل گیاه است که در داخل مدل WEAP قرار دارد. این مدل توسط دانشمندان، مهندسان و مدیران برای شبیه سازی رواناب، نفوذ و نت ای ددی ده نف وذاز بارن دگی ببیع ی و برنامه آبیاری و کاه عملکرد محصول و عملکرد سیستمهای آبدهی استفاده میگردد. WEAP-MABIA برای لین ک ک ردن گرهه ا و م دله ای توزی ع فض ایی توسعه داده شده است، که برای آنالیزها و شبیه سازی تقاضای آب کشاورزی استفاده میشود. WEAP-MABIA همچن ین رری ان م دله ا و تذیی ه در سیس تمه ای ببیعی رودخانهها و دریاچهها با اثر متقابل آبهای زیرزمینی نیز میباشد. در این مقاله به بررسی حوضه شهرچای که شامل دشت ارومی ه م یباش د م ید ردازیم. یک ی از مشکلات هیدرولوژیست ها مبحث بارش رواناب و بررسی عوامل بیلان آب خاک بصورت روزانه در حوضه های تحت آبیاری است ک ه ای ن مقال ه س عی دارد اب زار – سودمند را معرفی نماید.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 10:10
Last Modified: 12 Jun 2019 10:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6148

Actions (login required)

View Item View Item