تحلیل اثر روش درون یابی مکانی داده های بارش بر نتایج شبیه سازی هیدرولوژیکی با استفاده از SWAT

دستجردی, احسان and علیزاده, حسین and مجردی, برات (2017) تحلیل اثر روش درون یابی مکانی داده های بارش بر نتایج شبیه سازی هیدرولوژیکی با استفاده از SWAT. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIH-00693-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحلیل اثر روش درون یابی مکانی دادههای بارش بر نتایج شبیه سازی هیدرولوژیکی با استفاده از SWAT
Persian Abstract: امروزه کاربرد مدلهای بارش رواناب برای تحلیل حوضههای آبریز بسیار گسترش یافته است و یکی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در دنیا مدل SWAT میباشد. این مدل که یک مدل مفهومی نیمه توزیعی است برای استفاده از دادههای هواشناسی که مهمترین آن بارش میباشد از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به مرکز هر زیرحوضه استفاده میکند که دقت این روش پایین است. تعداد کم ایستگاههای اندازهگیری در بعضی مناطق و یا نقص در دادههای اندازهگیری و همچنین اهمیت استفاده از دادههای بارش در مدل SWAT نیاز به استفاده از منابع مختلف دادههای بارش و همچنین دادههایی با عدم قطعیت کمتر را نشان میدهد. برای بررسی این موضوع با استفاده از 36 سال داده روزانه بارش ) 1979 - 2012 (، چهار مجموعه دادهای مختلف در حوضه مهاباد به کارگرفته شد: 1 - دادههای اندازهگیری شده وزارت نیرو و سازمان هواشناسی 2 - دادههای 1CFSR 3 - مجموع دادههای اندازهگیری شده و CFSR 4 - دادههای به دست آمده از ماژول طراحی شده محاسبه روش درون یابی IDW به صورت روزانه. نتایج حاصله از به کارگیری این مجموعهها در مدل SWAT با استفاده از الگوریتم SUFI-2 واسنجی و نتایج آن با استفاده از تابع هدف نش ساتکلیف) NS ( مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نتایج به کارگیری دادههای اندازهگیری زمینی و CFSR با هم مقایسه شد سپس خروجی مدل در حالت استفاده از مجموع دادههای اندازهگیری و CFSR با دادههای به دست آمده از روش IDW مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که استفاده از دادههای CFSR خصوصاً برای حوضههای با ایستگاههای کم، میتواند موجب بهبود خروجی مدل SWAT گردد. همچنین مقایسه مجموع دادههای بارش اندازه گیری شده و CFSR با دادههای بارش به دست آمده از روش IDW نشان میدهد که استفاده از دادههای به دست آمده از روش IDW نتایج بهتری را در خروجی حوضه بالادستی مخزن سد مهاباد نتیجه میدهد به طوریکه NS با استفاده از روش IDW در دوره کالیبراسیون و اعتبار سنجی به ترتیب 79 / 0 و 78 / 0 به دست آمده است این درحالی است که NS به دست آمده با استفاده از کل ایستگاهها به ترتیب برابر 56 / 0 و 71 / 0 میباشد. بهبود نتایج خصوصاً در ایستگاه کوتر که تراکم ایستگاهها در زیر حوضههای بالا دستی آن بسیار کمتر از زیر حوضههای دیگر میباشد به وضوح دیده میشود و NS در دوره کالیبراسیون و اعتبار سنجی به ترتیب برابر 7 / 0 و 6 / 0 به دست آمده است که در حالت استفاده از کل ایستگاهها 35 / 0 و 53 / 0 بوده است .
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 10:12
Last Modified: 12 Jun 2019 10:12
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6154

Actions (login required)

View Item View Item