مطالعه آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگرهای در رژیم جریان سطحی

کشاورز اسکندری, مرجان and اسمعیلی ورکی, مهدی and کریمی, مهناز (2017) مطالعه آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگرهای در رژیم جریان سطحی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BII-00215-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگرهای در رژیم جریان سطحی
Persian Abstract: یکی از موضوعات مهم در طراحی سدهای مخزنی، اتلاف انرژی جریان عبوری از سرریز آنها میباشد که معمولا با ایجاد حوضچهی آرامش در پاییندست، ساخت پرتاب کنندهی جامی شکل و یا احداث سرریز پلکانی انجام میشود. توسعهی مصالح و روشهای ساخت نظیر استفاده از بتن غلطکی امکان افزایش ساااخت ساارریزهای پلکانی را فراهم میکند. این ساارریزها مواومت اصااطکاکی بیشتری در جریان ایجاد نموده و در نتیجه منجر به اتلاف انرژی بیشتری میگردد. درنتیجه طول حوضااچهی آرامش در پاییندساات آن کوتاهتر و هزینهی ساااخت آن کمتر خواهد شااد. از جمله پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی در سرریزهای پلکانی، رژیم جریان، زبری سطح پلکانها، شیب سرریز و هندسهی کنگرهها میباشد. در این پژوهش، تاثیر سه اندازه زبری سطح پلکان به ترتیب برابر با 002 / 0 ، 004 / 0 و 006 / 0 متر، ایجاد کنگرههایی با ارتفاع 5 / 0 و 75 / 0 ارتفاع پلکان و فواصاال کارگذاری یک و دو برابر ارتفاع پلکان بر افت انرژی کل در پاییندساات ساارریز پلکانی با شاایب 1:1 در رژیم جریان سااط ی بصااورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و ت لیل نتایج بدست آمده نشان داد که ایجاد کنگره بر روی سرریز پلکانی با ارتفاع 5 / 0 برابر ارتفاع پلکان و فاصلهی کارگذاری دو برابر ارتفاع پلکان با 1 / 12 درصد افزایش افت نسبی انرژی نسبت به شرایط بدون کنگره، دارای بیشترین تاثیر بود. موایساه نتایج حاکی از آن اسات که افزایش اندازهی زبری در سارریز مورد مطالعه باعث کاهش عملکرد آنها در افزایش مودار افت انرژی شاده و بطور متوسط افت نسبی انرژی تا 3 / 11 درصد نسبت به حالت بدون زبری کاهش مییابد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 15 Jun 2019 04:32
Last Modified: 15 Jun 2019 04:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6173

Actions (login required)

View Item View Item