خاک دراندیشه مولانا

جعفرزاده, جعفر and علوی پناه, سیدکاظم خاک دراندیشه مولانا. In: The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana, April 2018. (Submitted)

[img] Text
43 خاک در اندیشه مولانا.pdf

Download (509kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: خاک دراندیشه مولانا
Persian Abstract: خاك،عرصهآفرینشالهیاست؛عرصه¬ايکهتمامیموجوداتعالمطبیعتبرآن قوامورشدیافتهوبهواسطهآنزندگی می-کنندودرنهایتنیزدرفرایندتجزیهوبازگردانیبهعالمطبیعتبهآنبازمی-گردند.کیفیتوچگونگیتعاملانسانباجهانطبیعت،یکیازموضوعاتمهمدرزندگیاو است.بههمیندلیل،نظام¬هايمعرفتیدر پیارائه الگوییبرايعالموتبیینآن هستندکهشاملطرحیبرايشناختودركانسانوچگونگیپیونداوباعالمواجزاي آناست. زبان و ادبیات فارسی از زمان شکل‌گیری و پیشرفت تا به امروز همواره از مایه‌ها و عناصر گوناگون بهره برده است. این عناصر بسته به تبحر شعرای مختلف در موضوعات گوناگون ادبی، هنری، علمی و غیره است. براساس شواهد و متونبازمانده، ایرانی¬ها اعتقاد داشتند که جهان از چهار عنصر اساسی تشکیل شده است که خاک یکی از آنهاست. بررسی و مطالعه در تاریخ ادبیات ایرانیان، تایید کنندۀ آگاهی و دانش آناندر رابطه با موضوعات مختلفمرتبط با مفهوم خاک است.مولويازشاعرانصاحباندیشهواهلدلیاستکهبن¬مایه¬هاودرونمایه-هايعرفانیشعر اوپردهازبسیاريازحقایقانسانیبرداشتهوازنظرشعريواجدجایگاهرفیعیاست. موضوعخاك¬خواريانسانکهمولاناآنراطرحمی¬کند،خودزمینهایجادرویکردي سازندهدرپیوندانسانباعالماست؛رویکردي کهدرآن،خاكمادهاصلیهمه موجوداتعالمطبیعیوبستررشدونموّوتنهامنبعتغذیۀجسمانیآنهامعرفی می-شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Divisions: Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Subjects > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 07:27
Last Modified: 07 Apr 2019 07:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6299

Actions (login required)

View Item View Item