سيريدرافکار فقهی و اندیشه های عرفانی کلامیبهاءولد(پدر مولانا)

آهنگران, محمد رسول and علوي, نيره السادات سيريدرافکار فقهی و اندیشه های عرفانی کلامیبهاءولد(پدر مولانا). In: The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana, April 2018. (Submitted)

[img] Text
26. سیری در افکار فقهی و اندیشه های کلامی بهاء ولد (پدر مولانا).pdf

Download (470kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: سيريدرافکار فقهی و اندیشه های عرفانی کلامیبهاءولد(پدر مولانا)
Persian Abstract: عارفانوانديشمندانبزرگايرانيدرسده-هايگذشتهميراثيگرانبهاازخودبهيادگارنهادندكهبرايامروزيانوآيندگانچونآفتابيروشنواميدبخشميدرخشد. بهاءولد - پدرمولانا - صاحبكتابارزشمند«معارف»،آراءوانديشههاييفاخروجهانشمولداردكهدرزمينههايگوناگونيبيانشدهاست. انديشههايگوناگونفلسفي،فقهي،اجتماعي،روانشناسيو...كهتاثيربسزاييدرتربيتفرديواجتماعيمخاطبانخودميتواندداشته است.نگرشجامعایشانبهانسانوابعادوجودیاووتحلیلوجوهبیرونیودرونیآدمیازویژگیهای اندیشگیاینشخصیتبزرگاست.انسانبهعنوانیکپدیدهمادیباهمهخواستهاونیازهایش،وبهعنوانخلیفهالهیکهمیتواندبهعروجوتکاملبرسددرمنظربهاءولدجلوه نمودهوموردتحلیلقرارگرفتهاست.خالقهستیوجانجهانکهمبداءومقصدهستیاست،هدفونشاناستکمالیبشراست.آموزه-هایظاهریوباطنیقرانواستفادهازاندیشهوتمثیلاتآنبهاندیشهوسخنبهاءولدجانیبخشیدهتااوبتوانددرسایهآن،بهکلام،عرفان،دانایی،محبت،اموردنیویوبازیافتآندرمعنویتبپردازد.دراینمقالهسعیبرآناستکهباتوجهبهکلامبهاءولد،اندیشهاوکهجانکلاماوستواکاویدهوشاخصهایآناستخراجگردد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Divisions: Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Subjects > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 07:25
Last Modified: 07 Apr 2019 07:25
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6316

Actions (login required)

View Item View Item