بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده

جواهری, محمد and هاتف, نادر (2013) بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100710449.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده
Persian Abstract: کاربرد وسیعی در مهندسی ژئوتکنیک به خصوص در افزاای ررفیزت 1امروزه ژئوبگ باربری پیدا کرده است. ژئوبگهزا معمزو از ژئوتکسزتایلهای بافتزه دزده بزا مقاومت کششی با تهیه میدوند. پس از پر ددن ژئوبگ با مصالحی چون دن، ماسه و پسماندهای ساختمانی دهانه آن دوخته دده و برای قرارگیری در مکزان مزورد نظر آماده میدود. از ژئوبگها میتوان به عنوان پود حفزارتی دزی سزازههای محافظ کنار پایه پلهای در معرض جریان، افاای دهنده ررفیت بزاربری ،ساحلی خاک و کاه دهنده نشست استفاده نمود. در این مقاله رفتار مکزانیکی ژئوبزگ ها زیر بار عمودی به صورت عددی دبیه سازی میدود .دبیهسازی بزه رو المزان انجام گرفته است. خاک درون ژئوبزگ ABAQUS محدود و با استفاده از نرمافاار موهر ، از جنس ماسه و پود آن از جنس ژئوتکستایل میبادد.معیار گسیختگی ماسه کلم در نظر گرفته دده است و معیار گسیختگی ژئوتکستایل بوسیله تعزدادی از نقاط در نمودار تن ، کرن پلاستیک تعریف دده است. بر رو و زیر ژئوبگ صفحات صل قرارداده دده است. جابهجایی قائم بوسیله صفحه صزل بزا یی بزه ژئوبزگ نقزاط ، وارد میدود. با استفاده از جوابهای بدست آمده از مزد سزاخته دزده پلاستیک و الگوهای تغییر تن و کرن در ژئوبگ بررسی میگردد. کلمات کلیدی :ژئوبگ، ژئوتکستایل، روش المان محدود
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:03
Last Modified: 15 Jun 2019 07:03
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6672

Actions (login required)

View Item View Item