ارزیابی قابليت نگهداری آلاینده فلز سنگين در خاکهای واگرا

اوحدی, وحیدرضا and امیری, محمد and مهاجری, پارسا (2013) ارزیابی قابليت نگهداری آلاینده فلز سنگين در خاکهای واگرا. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100790791.pdf

Download (943kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی قابليت نگهداری آلاینده فلز سنگين در خاکهای واگرا
Persian Abstract: خاکها و آبهای سطحی و زیرزمينی بطور پيوسته توسط مولفههای فلز سنگين آزاد شده توسط منابع مختلف همچون فرایندهای صنعتی و فعاليتهای استخراج معادن آلوده میشوند. محافظت و ترميم خاکها و آبهای آلوده شده با فلزات سنگين یک امر ضروری است. از اینرو نياز به توليد و توسعه جاذبهایی برای جذب آلاینده- های فلز سنگين ضروری است. از سوی دیگر وجود خاکهای رسی واگرای طبيعی در بسياری از نقاط جهان از جمله ایران گزارش شدهاست. بر این اساس در این پژوهش امکان استفاده از خاکهای واگرا در پروژه هاي ژئوتکنيک زیست محيطي به منظور جذب آلاینده هاي فلز سنگين مورد مطالعه آزمایشگاهي قرار گرفته است. در این راستا با انجام یکسري آزمایش هاي ژئوتکنيک زیست محيطي، فرایند نمونه رسي بنتونيت و نمونه رسی کائولينيت با ، اندرکنش خاک واگرای طبيعی آلایندههاي فلز سنگين سرب و روی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. در مساحت ، این پژوهش تلاش شده است به بررسی نقش چهار عامل پتانسيل واگرایی سطح ویژه، ظرفيت تبادل کاتيونی و ميزان درصد کربنات در قابليت نگهداری ، آلاینده پرداخته شود. بررسي ميزان نگهداري فلزات سنگين توسط خاک واگرا ) نشان ميXRD ظرفيت بافرینگ و نتایج پراش پرتو ایکس ( دهد که خاک واگرای طبيعی مورد مطالعه به دليل ظرفيت بافرینگ بالا و ساختار پراکنده و درصد بالای کربنات در مقایسه با نمونههای رسی بنتونيت و کائولينيت دارای قابليت نگهداری بيشتر آلاینده فلز سنگين است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر در حالی % کمتر از 50 که ظرفيت تبادل کاتيونی خاک واگرای طبيعی مورد مطالعه بيش از نمونه رسی بنتونيت است، اما قابليت نگهداری آلاینده فلز سنگين در این نمونه نسبت به نمونه رسی بنتونيت در غلظتهای زیاد آلاینده فلز سنگين بيش % میباشد. این در حاليست که قابليت نگهداری آلاینده فلز سنگين توسط 20 از برابر جاذب رسی کائولينيت است. از دیگر نتایج 2.3 خاک واگرای طبيعی بيش از پژوهش حاضر تأثير نحوه قرارگيری ساختار و ابعاد صفحات رسی بر ميزان نگهداری آلاینده فلز سنگين است. .XRD ، کلمات کلیدي: خاک واگرا، آلاینده فلز سنگین، ظرفیت تبادل کاتیونی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:10
Last Modified: 15 Jun 2019 07:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6674

Actions (login required)

View Item View Item