ارزیابی ریزساختاری فرایند هيدراسيون سيمان در تثبيت و جامدسازی آلاینده های فلز سنگين

اوحدی, وحیدرضا and امیری, محمد (2013) ارزیابی ریزساختاری فرایند هيدراسيون سيمان در تثبيت و جامدسازی آلاینده های فلز سنگين. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100790792.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی ریزساختاری فرایند هيدراسيون سيمان در تثبيت و جامدسازی آلاینده های فلز سنگين
Persian Abstract: هرساله مقدار ضایعات فلزات سنگين را ، فعاليتهای اقتصادی در توليد مواد افزایش میدهد. با افزایش نگرانی مربوط به آلودگی محيطزیست و افزایش توجه به توسعه پایدار، مشکل تحرک فلز سنگين مهمتر میشود. از این رو جامدسازی و تثبيت این آلایندهها به عنوان یک فنآوری در ممانعت از انتقال آلایندهها به لایههای زیرین خاک و آبهای زیرزمينی شناخته شده است .از سوی دیگر خاکهای امکان مناسبی برای تبادل ، رسی به دليل دارا بودن ظرفيت تبادل کاتيونی بالا کاتيونی ایجاد مینمایند و در این راستا ظرفيت قابلتوجهای در نگهداری آلاینده فلز سنگين ایجاد میکنند .با وجود پژوهشهای وسيعی که در خصوص به بررسی ، پایدارسازی نگهداری آلایندهها به کمک سيمان صورت گرفتهاست ریزساختاری نحوه فرایند اندرکنش سيمان- رس-آلاینده فلز سنگين در طی زمان و ، نحوه و زمان تشکيل ترکيبات سيمانی جدید توجه محدودی شدهاست .بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه نحوه فرایند اندرکنش سيمان- رس-آلاینده فلز سنگين در طی زمان از منظر ریزساختار و بررسی تأثير حضور فلز سنگين بر فرایند هيدراسيون سيمان میباشد. در این تحقيق پدیده فرایند هيدراسيون سيمان و تأثير حضور آلاینده فلز سنگين بر فرایند محصولات هيدراسيون در حضور پولکهای رسی به هنگام پایدارسازی و تثبيت مورد مطالعه ریزساختاری قرار گرفتهاست . به خاک رسی طبيعی غلظتهای مختلف آلاینده فلز ، برای رسيدن به هدف ذکرشده سنگين و درصدهای مختلف سيمان پرتلند افزودهشده و مکانيزم نگهداری آلاینده )فرایند XRD( و ارزیابی مطالعه ریز ساختاری pH توسط بررسی تغييرات اندرکنش سيمان-آلاینده-رس، مورد تجزیه و تحليل آزمایشگاهی قرار گرفتهاست . نتایج تحقيق حاضر نشان مي دهد که حضور آلاینده فلز سنگين سبب کاهش مقدار  C تشکيل هيدروسيليکات cmol/kg - میشود. به نحوی که حضور S-H آلاینده فلز 25 -soil C سنگين روی شدت قله هيدروسيليکات کاهش میدهد. 180 CpS - را حدود S-H XRD ،pH
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:11
Last Modified: 15 Jun 2019 07:11
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6675

Actions (login required)

View Item View Item