اثر تلفيق آهك و خاك گچي بر خصوصيات مكانيكي آن شبکه آبياری زهکشی مارون در استان A(مطالعه موردی کانال خوزستان)

بهروزي, فاطمه and جنانی, مهرداد and احديان, جواد (2013) اثر تلفيق آهك و خاك گچي بر خصوصيات مكانيكي آن شبکه آبياری زهکشی مارون در استان A(مطالعه موردی کانال خوزستان). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101020215.pdf

Download (694kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر تلفيق آهك و خاك گچي بر خصوصيات مكانيكي آن شبکه آبياری زهکشی مارون در استان A(مطالعه موردی کانال خوزستان)
Persian Abstract: شبکه آبياري و زهکشی مارون در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده كه در بيشتر بخشها داراي خاکهاي گچی است. در اين تحقيق با توجه به تخريب- هاي موجود در شبکه كه در اثر زيرشويی و انحلال خاک رخ داده بود از محلهاي تخريب شده نمونه برداري گرديد. با توجه به آزمايشهاي متعدد مهندسی خاک شامل دانهبندي، تراكم، آزمايشهاي شيميايی نظير املاح محلول و غيره، مشخص شد عمدهترين عوامل تخريب ناشی از شرايط ژئوتکنيکی خاكريز كانالها نظير تورم و وجود املاحی نظير گچ يا ماسه در آن میباشد. در اين تحقيق با در نظر گرفتن ويژگیهاي آهک، از اين ماده جهت بهسازي خاک مورد كيلوگرم در هر مترمکعب خاک استفاده و آزمايش تحکيم به منظور بررسی تاثير آن بر خصوصيات مکانيکی و تحکيمی 200 و 100 ،50مطالعه، با عيارهاي خاک رسی- گچی انجام گرديد. نتايج به طور كلی نشان داد كه تمام عيارهاي ذكر شده در كاهش ضريب تحکيم خاک مورد مطالعه، تاثير بسزايی داشتهاند. برابر كاهش میيابد. به علاوه نتايج نشان داد كه 4 برابر و در كمترين مقدار 50 مشخص شد كه ضريب تحکيم در بيشترين مقدار 100به طوري كه در عيار بيشترين زمان در اولين مرحله 100 و 50 درصد تحکيم داراست. در عيار 50اضافه نمودن آهک با هر عياري تاثير قابل قبولی در افزايش زمان لازم براي . برابر زمان در نمونه شاهد خاک منطقه بوده است 26بارگذاري بدست آمد كه واژههاي كلیدي: آهک، خاکهاي گچی، شبکههاي آبياري و زهکشی، ضريب تحکيم
Subjects: Books
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:15
Last Modified: 15 Jun 2019 07:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6681

Actions (login required)

View Item View Item