محاسبه تنشها و جابجاییهای اطراف تونلهای دایرهای به روش عددی المان مرزی غيرمستقيم

موسوی, سیداحمد and فاتحی مرجی, محمد and لازمی, حسینعلی (2013) محاسبه تنشها و جابجاییهای اطراف تونلهای دایرهای به روش عددی المان مرزی غيرمستقيم. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101390152.pdf

Download (947kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: محاسبه تنشها و جابجاییهای اطراف تونلهای دایرهای به روش عددی المان مرزی غيرمستقيم
Persian Abstract: بررسی تنشها و تغيير مکانهای اطراف سازههای زیرزمينی برای طراحی بهينه حفاری و ارزیابی پایداری سازه بسيار اهميت دارد که میتواند به روشهای مختلفی تجربی، تحليلی و عددی انجام شود. بدون بکارگيری روشهای عددی ت غير ممکن ًقریبا است بتوان مسائل کاربردی مهندسی را با درجه قابل قبولی از دقت حل نمود. اغلب روشهای عددی که در مکانيک محيطهای پيوسته استفاده میشوند، بر پایه این اصل استوارند که میتوان معادلات و روابطی را که به صورت دقيق رفتار یک المان دیفرانسيلی کوچک از یک جسم را توصيف میکنند، از فيزیک مسئله استخراج نمود. سپس با تقسيم کل جسم به تعداد زیادی از این المانهای کوچک و استفاده از روابط مکمل و یا فرآیند تلفيق این المانها در کنار هم، میتوان برای مقادیر متغيرها مانند تنشها، تغييرشکلها و جابجاییها در هر نقطه از جسم یک پيشبينی ،(FEM) 4 دقيق و معقولانه به دست آورد. روشهای عددی اصلی شامل روش المان محدود - ( می FDM) 7 ( و روش تفاضل محدود DEM) 6 (، روش المان مجزا BEM) 5روش المان مرزی باشد. روش حل تحليلی مسائل زمانی كه سنگ همگن، همسانگرد و هندسه سادهای داشته باشد، میتواند به طور خطی به راحتی مورد استفاده قرار گيرد. روش المان مرزي به دو روش غيرمستقيم و مستقيم تقسيم ميگردد كه به موازات هم توسعه داده شدهاند. روش غيرمستقيم داراي مفهوم فيزیكي بر روي المانهاي مرز است در حالي كه روش مستقيم یك .]روش المان مرزي غيرمستقيم 1[ تكنيك ریاضياتي است و به تئوري پتانسيل ارتباط دارد ) تقسيم ميشود. تركيب DDM( 9 ) و ناپيوستگی- جابجایی FSM( 8 به دو گروه تنش موهومي این دو روش در حل مسائل داراي ناپيوستگي در درون توده سنگ مناسب ميباشند. در این تكنيك روش تنش موهومی براي مدلكردن مرز حفاريها و روش ناپيوستگی- جابجایی یك روش غيرمستقيم حل مسائل الاستيك در شرایط مرزی میباشد كه كروچ و و این روش را برای شبكه غير متخلخل توسعه دادند و در 1983، در سال 10استارفيلد
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:23
Last Modified: 15 Jun 2019 07:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6692

Actions (login required)

View Item View Item