آناليز برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقيق در پروژه بهسازی خاک به روش پيش بارگذاری با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی

علی الهی, حمید and مهرشاهی, خسرو (2013) آناليز برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقيق در پروژه بهسازی خاک به روش پيش بارگذاری با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101760359.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: آناليز برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقيق در پروژه بهسازی خاک به روش پيش بارگذاری با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی
Persian Abstract: در پروژههای مهندسی پيش از احداث سازهها بر روي خاكهای نرم و تحکيم پذیر به منظور جلوگيري از نشستهای بزرگ و غير یکنواخت به سازه مورد نظر، ترميم و اصلاح این خاكها اجتناب ناپذیر است. پيش بارگذاري بهعنوان یکی از رایجترین روشهای اصلاح خاكهای نرم رسی جزو اقتصادیترین و کاراترین آنها میباشد. پروژه هکتار واقع 50 انبار نفت ماهشهر به منظور ذخيره سازی نفت در زمينی به مساحت در بندر ماهشهر احداث شده است. در این منطقه به علت وجود لایههای زیرسطحی نرم در اثر اعمال بار مخازن انبارنفت، نشست ، رسی و بالا بودن تراز آب زیرزمينی عمده از نوع نشست تحکيمی میباشد. به منظور بهسازی خاک در زیر پی مخازن، از روش پيش بارگذاری به کمک خاکریز، همراه با زهکشهای نواری با الگوی مثلثی به متری استفاده شده است. برای کنترل نتایج محاسباتی و 15 متر تا عمق 1/5فاصله عملکرد مناسب خاکریزها از ابزار دقيق هایی نظير نشست سنج ها و پيزومترها که در تمامی نقاط خاکریز نصب شدهاند بهره گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از روش آناليز برگشتی، به مقایسه پارامترهای اوليه تاثيرگذار ژئوتکنيکی بهدست آمده از آزمایشهای آزمایشگاهی و صحرایی با نتایج بهدست آمده ، پرداخته شده است. نتایج به دست Settle3D از ابزار دقيق بهوسيله نرم افزار آمده نشان میدهد که مقادیر نشست حاصله از ابزارهای دقيق کمتر از نتایج حاصل از آناليزهای برگشتی میباشد. به عبارت دیگر، پارامترهای آزمایشگاهی موثر در نظر گرفته شده برای محاسبات نشست تحکيمی خاک و ارتفاع خاکریزها از مقادیر واقعی اندازه گيری شده بيشتر بوده است. کلمات کلیدي: پیش بارگذاری، ابزار دقیق، نشست تحکیمی، آنالیز برگشتی، مخازن انبار نفت
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:48
Last Modified: 15 Jun 2019 07:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6718

Actions (login required)

View Item View Item