تحليل الاستوپلاستيک تونلهای تحت فشار زیرسطح آب زیرزمينی با درنظرگرفتن نيروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگ

فهیمی فر, احمد and قدمی, حامد and صبا, حمیدرضا and حسینی, سید محمدرضا (2013) تحليل الاستوپلاستيک تونلهای تحت فشار زیرسطح آب زیرزمينی با درنظرگرفتن نيروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگ. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101810875.pdf

Download (981kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل الاستوپلاستيک تونلهای تحت فشار زیرسطح آب زیرزمينی با درنظرگرفتن نيروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگ
Persian Abstract: در این مقاله مدلی جدید برای تحليل تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمينی با در نظرگرفتن نيروی حجمی تراوش و رفتار نرمکرنشی توده سنگ ارائه شده است. در این مدل الگوی تراوشی دقيق برای توزیع فشار آب حفرهای در جهات مختلف اطراف تونل مورد استفاده قرار میگيرد. در مدل ارائه شده رفتار توده سنگ الاستوپلاستيك با ، سير اجراي تونلهاي تحت فشار لحاظ شده است نرمشوندگي كرنش از نقطه پيك و لحاظ نمودن اثرات زاویه اتساع و نمو کرنش الاستيک در ناحيه پلاستيک در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در ناحيه پلاستيک حل بستهای برای روابط تحليلی ارائه شده موجود نمی باشد، بر مبنای روش عددی تفاضل محدود یك برنامه كامپيوتري نوشته شده است. این برنامه با استفاده از روش براون و بري صحت سنجی شده است . نتایج بدست آمده دقت مدل در FLAC تراوش را در جهات مختلف اطراف تونل در مقایسه با نرمافزار مرحله حفاری و بهرهبرداری تونل به خوبی نشان می دهند. با افزایش زاویه اتساع، کرنش پلاستيک در هر حلقه افزیش مییابد و با افزایش کرنش پلاستيک، تغييرشکل توده سنگ و شعاع الاستوپلاستيک نيز افزایش مییابد. کلمات کلیدي: تونل تحت فشار، نیروی حجمی تراوش، تحلیل الاستوپلاستیک، فشارآب حفرهای، زاویه اتساع
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:50
Last Modified: 15 Jun 2019 07:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6722

Actions (login required)

View Item View Item