بررسی عددی اثر تداخل پیهای مربعی مجاور، مستقر بر خاکهای ماسه ای

نادری, عرفان and جمالی, حسن (2013) بررسی عددی اثر تداخل پیهای مربعی مجاور، مستقر بر خاکهای ماسه ای. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102050072.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی عددی اثر تداخل پیهای مربعی مجاور، مستقر بر خاکهای ماسه ای
Persian Abstract: پ ی به دليل کمبود فضا ا برای مطابقت با نقشههاای ساا های، باا ً ی ها معمولا فواصل کم ا یکدیگر قرار گرفته و روی هم تاثير مایگذارناد ایان تااثيرا شامل تغيير رفتار بار- نشست و ظرفيت باربری پیها نسبت به حالت پای منفارد می شوند بنابراین مسئله اثر تداخلی بين پیهای مجااور ا اهميات کااربردی یادی برخوردار است در این پژوهش با استفاده ا برنامه اجزای محادود ساه و استفاده ا نمودار بار- نشست، ظرفيت باربری دو پای Plaxis 3D Foundationبعدی مربعی که به فاصله کم ا یکدیگر و روی ماسه قرار گرفتهاناد، محاسابه شاده است این پژوهش بر اساس مدل رفتاری مور-کولمب انجام گردیده و پایهاا تحات بار عمودی گستردهی یکنواخت قرار گرفتهاند در این تحقيق اثر فاصالهی باين پیها و اویه اصطکاک ماسه، روی ظرفيت باربری پیهای متاداخل ماورد مطالعاه قرار گرفته است نتایج بدست آمده با نتاایج محققاين دیگار مقایساه شااده و تطابق قابل قبولی با آنها داشته اند نتایج بدست آمده نشان میدهد که اثار تداخل در همه حالتهای بررسی شده، باعث افزایش ظرفيت باربری پیهای مجااور، نسبت به پیهای مشابه منفرد شده است کلمات کلیدی: اثر تداخل، ظرفیت باربری، پی مربعی، ضریب تداخل
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:53
Last Modified: 17 Jun 2019 07:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6875

Actions (login required)

View Item View Item