بررسی پنج مورد آزمایش مقياس کامل در پيشبينی رفتار بار-جابجایی شمع ها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط( و روش المانهای منفصل CPT)

اسلامی, ابوالفضل and ویس کرمی, مهدی and جمال باشی, محسن (2013) بررسی پنج مورد آزمایش مقياس کامل در پيشبينی رفتار بار-جابجایی شمع ها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط( و روش المانهای منفصل CPT). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102141156.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی پنج مورد آزمایش مقياس کامل در پيشبينی رفتار بار-جابجایی شمع ها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط( و روش المانهای منفصل CPT)
Persian Abstract: پيشبينی ظرفيت باربری و رفتار بار-جابجایی شمعها تحت اثر بار محوری یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنيک به شمار میرود. در این مقاله با بررسی رفتار بار-جابجایی شمعهای تحت اثر بار محوری، مدلی برای پيشبينی رفتار بار-جابجایی شمعها در خاکهای ماسهای و رسی ارائه شده است. در این مدل با استفاده از دادههای آزمایش نفوذ مخروط ( و با بهرهگيری از روش عددی CPT) المانهای منفصل، منحنی تغييرات بار-جابجایی شمع پيشبينی و ترسيم میشود. نمونه آزمایش 5 به منظور صحت سنجی مدل ارائه شده، مجموعهای از دادهها شامل بارگذاری شمع در مقياس واقعی و نتایج آزمایش نفوذ مخروط در مجاورت آنها مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با مقایسۀ نتایج بهدست آمده در این پژوهش و نتایج واقعی، کارایی مناسب مدل تأیيد میشود. روش المانهای منفصل، آزمایش نفوذ مخروط ، کلمات کلیدی: رفتار بار-جابجایی شمع
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:04
Last Modified: 17 Jun 2019 07:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6881

Actions (login required)

View Item View Item