تاثير سرباره فولادسازی( کارخانه ذوب آهن اصفهان بر BOS) دوام خاک رس تثبيت شده با آهک

مکارچیان, مسعود and صیفوری, ندا (2013) تاثير سرباره فولادسازی( کارخانه ذوب آهن اصفهان بر BOS) دوام خاک رس تثبيت شده با آهک. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102450807.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثير سرباره فولادسازی( کارخانه ذوب آهن اصفهان بر BOS) دوام خاک رس تثبيت شده با آهک
Persian Abstract: از آنجا که خاکها از دانهها و کانیهای رس تشکيل شدهاند در مقابل پدیده یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدنهای متوالی دچار مشکل میشوند. در مناطق سردسير، عمق یخبندان ممکن است به خاک لایه بستر راه نيز برسد که در نهایت منجر به کاهش مقاومت و ظرفيت باربری خاک به علت افزایش رطوبت ناشی از آب ) بر بهبود دوام BOS( شدن یخ میشود. تحقيق حاضر به تاثير سرباره فولاد سازی خاکهای رسی تثبيت شده با آهک میپردازد. خاک مورد استفاده در این تحقيق خاک رس کائولينيت است که با درصدهای مختلف آهک وسرباره فولادسازی در درصد رطوبت بهينه مخلوط شده و پس از متراکم شدن، آزمایشهای یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگی طی شش سيکل متوالی بر روی نمونهها انجام شد. نمونههای مورد روز در 28 درجه سلسيوس و به مدت 35آزمایش در سه ترکيب مختلف در دمای گرمخانه عملآوری شدند و بعد از سيکلهای یخ زدن وآب شدن و تر وخشک شدگی تحت آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان میدهد که سرباره همراه با آهک میتواند در کاهش حساسيت خاک رس تثبيت شده در مقابل سيکلهای یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگی موثر باشد. با توجه به سرباره فولادسازی که محصول فرعی و زائد کارخانجات ،نتایج این تحقيق فولادسازی است، میتواند از جنبههای گوناگون مانند جایگزین درصدی از آهک با سرباره فولادسازی مفيد باشد. کلمات کلیدي: سرباره فولاد سازی، تثبیت با آهک، یخ زدن و آب شدن، تر و خشک
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:20
Last Modified: 17 Jun 2019 07:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6888

Actions (login required)

View Item View Item