کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها

جهان بکام فرد, بهمن and مخبری, مهدی and یاراحمدی, علیرضا (2013) کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102720172.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها
Persian Abstract: ناپيوستگيها مهمترین عامل بينظمي و عدم امكان دسترسي به شرایط ایدهآل در محيط هاي سنگي محسوب ميشوند و تاثير عميقي در رفتار مكانيكي و هيدورليكي این محيطها دارند. از این رو مدلسازي شبكه هندسي ناپيوستگيها در توده سنگهاي درزهدار مرتبط با پروژههاي عمراني، معدني و مهندسي نفت ضروري ميباشد،به سبب عدم دسترسي به کل توده سنگ در اندازهگيري مشخصات ناپيوستگيها، شناخت ما از پارامترهاي توده سنگ همراه با ابهاماتي است که این ابهامات به سبب عدم امکان برداشت سهبعدي ناپيوستگيها ایجاد ميگردد (معمولا بصورت تک بعدي و یا دوبعدي برداشت ميشوند). از بين پارامترهاي هندسي ناپيوستگيها، شيب، جهتداري و فاصلهداري جزء اطلاعاتي هستند که شناخت ما از آنها مطلوب وگاهي توأم با نواقص ميباشد. شناخت ما از ابعاد و گسترش ناپيوستگي تقریبا ضعيف بوده و تعيين شکل ناپيوستگيها و جانمایي دقيق آنها در بلوک سنگي تقریبا غيرممکن ميباشد.نادیده گرفتن اثر پدیده ها و عوامل طبيعی به دليل تنوع و تعدد عوامل موثر از جمله شرایط زمين شناسی و ژئوتکنيک ، باعث بروز مسائل و مشکلات پيچيده ای می گردد که می تواند موجب شکست پروژه و بروز خسارت مالی و جانی فراوانی گردد . مدل هندسي توده های سنگی شامل مجموعه بلوکهاي ژئوتکنيکي شبيه سازي شده توده مي باشد که براساس وضعيت توپوگرافي،حدود مدل،بلوک هاي تکتونيکي و ناپيوستگي هاي موجود به روش هاي قطعي، آماري و یا زمين آماري بصورت سه بعدي ایجاد مي گردد ،یافته هاي این تحليل در محاسبه حجم بلوک ها نقش اساسي در مطالعات ژئوتکنيکی دارد.تصاویر الکتریکی درشناخت ناپيوستگی ها ، تعيين اندازه و شکل بلوک های سنگی موجود در توده سنگ و در نهایت ایجاد مدل هندسی توده سنگ نقش به سزایی داشته و به منظور شناخت این مناطق ،عمليات درزه نگاری شامل برداشت، ترسيم و تحليل انجام می گيرد که در نهایت بر اساس این اطلاعات وبا کمک روش های مختلف شبيه سازی شبکه ناپيوستگی ها ، مدل هندسی توده سنگ بدست می آید . کلمات کليدی:ژئوتکنيک، تصاویر الکتریکی ،مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنيکی،پارامترهای توده سنگ،شبکه ناپيوستگی ها
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:24
Last Modified: 17 Jun 2019 07:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6893

Actions (login required)

View Item View Item