بررسی قابلیت تخریب توده سنگ و تأثیر عوامل ساختاری بر UDECآن با

جبین پور, علیرضا and جعفری, احمد and یاوری شهرضا, مهدی (2013) بررسی قابلیت تخریب توده سنگ و تأثیر عوامل ساختاری بر UDECآن با. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102820862.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی قابلیت تخریب توده سنگ و تأثیر عوامل ساختاری بر UDECآن با
Persian Abstract: تقاضای رو به افزایش موادمعدنی و اتمام ذخایر سطحی و محدودیتهای کاربردی برای معدنکاری سطحی، کاربرد روشهای استخراج زیرزمينی را اجتناب ناپذیر میکند. از ميان روشهای استخراج زیرزمينی روشهای استخراج جبههکاربلند برای زغال و تخریببزرگ برای کانسنگهای فلزی قابليت رقابت از جنبهی هزینههای استخراج با دو روش متناظر خود در معدنکاری سطحی را دارند. برای کاربرد این روشها، قابليت تخریب نقش کليدی ایفا میکند. با توجه به قابليتهای روش- ، قابليت تخریب سنگ بر UDEC های عددی برای شبيهسازی و با استفاده از مبنای عوامل تأثيرگذار محتمل به صورت مجزا در دو روش مطالعه شدهاست. با مدلسازی و بررسی تک عاملی، از ميان عوامل مختلف، چهار عامل فاصلهداری، شيب، زاویه اصطکاک و چسبندگی درزهها به عنوان عوامل کليدی در تعيين قابليت تخریب انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با کاهش فاصلهداری، زاویه اصطکاک و چسبندگی درزهها، قابليت تخریب افزایش مییابد. بيشترین احتمال قابليت تخریب ، درجه درزهها رخ میدهد و برای سایر مقادیر 45تخریب در شيب کاهش مییابد. کلمات کلیدي: معدنکاری زیرزمینی، روشهای تخریبی، پیشبینی قابلیت تخریب ، UDEC ر
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:28
Last Modified: 17 Jun 2019 07:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6897

Actions (login required)

View Item View Item