The design of the shoe mold factory with sustainable ecocnomic approach

Mohammadian-Domola, Hossein and Vaziri, Vahid and akbari, hasan (2018) The design of the shoe mold factory with sustainable ecocnomic approach. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
پایان نامه نهایی10.pdf

Download (442kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Research Aim:Sustainable economic development is a process of sustainable growth, which the productive capacity of the economy increases over time, with the rise in national income levels. With projecting to the boom in the footwear industry in the Iran country, it can be profitable and progressive. Non-oil export development strategy, taking into account the currency needs of the country and the instability of foreign exchange earnings from the sale of oil one of the strategies that is necessary along with other methods to achieve sustainable development. The purpose of this research is to prioritize the most important components in the design of a footwear factory with a sustainable economic development approach. Research method:In order to collect information on theoretical and research basics, the subject matter, sources of resources, articles, books needed and also through the Internet have been used. In order to collect information and information for analysis and analysis, a questionnaire has been used. The statistical population of this research includes the artisans and students of architecture of the University of Mohaghegh Ardabili, whose number is 288 people. The sampling method is also classified randomly. So that the components of sustainable economic development were entered into a questionnaire and analyzed by SPSS software. Findings:The results of this research showed that "adopting growth ideology about costs", 50 percent, "industry" by 43 percent, and "integrated management of the environment and economy" by 41 percent, respectively, in terms of dimension, the promotion of product quality has a very effective role. Have had. "Income", "Quality", "Support for Economic Growth", respectively, with income 56, quality 51, and support for economic growth with 45 percent are an effective component in accelerating the process of achieving sustainable economic development in the footwear industry. Conclusion:In response to providing architectural space focused on the type and quality of architectural innovation in providing space needs of the staff and users and professors of the industry in the workshops, including the educational and research space that leads to optimization of analysis, design and production of the ultimate product In terms of design, the finished product costs to a level where expected profits are provided. In this regard, creating spaces such as establishing physical proximity in space design, such as dialogue spaces and outdoor and indoor interaction, creating training spaces for the design of footwear and footwear models in different world styles, Design conference hall and the use of experienced professors for various conferences.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: طراحی کارخانه قالب وکفش‌ سازی بارویکرد پایداری اقتصادی
Persian Abstract: هدف: توسعه پایدار اقتصادي فرآيندي پايدار استكه در اثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد طي زمان افزايش می‌یابدوسبب افزايش سطح درآمد ملي و هم‌چنینتوسعه‌ای است که در درازمدت تداوم داشته باشد. از آنجایی که رونق صنعت کفش در کشور ایران می‌تواند باعث سودآوری و پیشرفت شود، بنابراین راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به نیازهای ارزی کشور و بی‌ثباتیدرآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برتری‌ها و مزیت‌های نسبی موجود در ایران، از جمله راهبردهایی است که هم‌زمان با سایر روش‌ها برای تحقق توسعه پایدار ضروری است. هدف از این تحقیق، اولویت‌بندیمهم‌ترینمؤلفه‌هایمؤثردر طراحی و تولید صنعتی مدل و قالب کفش برای ارتقاء پایداری سطح کالا است. روش‌شناسی پژوهش: جهتگردآورياطلاعاتدرزمينهمبانينظريوادبياتتحقيقموضوع،ازمنابعکتابخانه‌ای،مقالات،کتاب‌هایموردنيازونيزازاینترنتاستفاده‌شدهاست. به‌منظورجمع‌آوريداده‌هاواطلاعاتبرايتجزیه‌وتحلیلازپرسشنامهاستفادهگرديدهاست. جامعه آماری این تحقیق شامل صنعتگرانحوزهکفشودانشجویانمعماریدانشگاهمحققاردبیلی که تعداد آن‌ها 288 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی طبقه‌بندی‌شدهمی‌باشد. به‌طوری‌کهمؤلفه‌های توسعه پایدار اقتصادی وارد پرسشنامه گردید و از طریق نرم‌افزارSPSSمورد تجزیه‌وتحلیلقرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که، اتخاذایدئولوژیرشددرموردهزینه‌ها، 50 درصد، صنعت با 43 درصد و یکپارچهکردنمدیریتمحیط‌زیستواقتصاد با 41 درصد به ترتیب از لحاظ بعد ارتقاءکیفیتمحصول نقش بسیار مؤثریداشته‌اند. درآمد، کیفیت، حمایت از رشد اقتصادی، به ترتیب درآمد با 56، کیفیت با 51 و حمایت از رشد اقتصادی با 45 درصد جزو مؤلفه‌هایمؤثر در تسریعرونددستیابیبهتوسعهپایداراقتصادی در صنعت کفش می‌باشند. نتیجه‌گیری: در راستای پاسخ از لحاظ تأمین فضای معماری معطوف به نوع، کیفیت و نوآوری معماری در تأمیننیازهای فضایی کارکنان،استفاده‌کنندگان و اساتید این صنعت در کارگاه‌ها از جمله فضای آموزشی و پژوهشی که منجر به بهینه‌سازی آنالیز، طراحی و تولید محصول نهایی مناسب از لحاظ طرح، قیمت تمام‌شده محصول را به سطحی برساند که سود مورد انتظار تأمین بشود. که در این راستا به ایجاد فضاهایی از جمله، ایجاد نزدیکی کالبدی در طراحی فضا مانند فضاهای گفتگو و تعامل در فضای باز و کالبد بسته، ایجاد فضاهای آموزشی سازمان‌یافته برای طراحی مدل‌های قالب کفش و پستاح(رویه کفش) در سبک‌های مختلف جهانی، طراحی سالن کنفرانس و استفاده از اساتید مجرب برای انجام کنفرانس‌های مختلف منجر شده است.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Vaziri, VahidUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
akbari, hasanUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Divisions > Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Date Deposited: 26 Jun 2019 10:06
Last Modified: 26 Jun 2019 10:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7124

Actions (login required)

View Item View Item