بررسی ارتباط بین گرایش مذهبی با هوش هیجانی جوانان شهر سرعین

احمدپور, حکیمه and برهمند, اوشا (2009) بررسی ارتباط بین گرایش مذهبی با هوش هیجانی جوانان شهر سرعین. Other thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و گرایش مذهبی.pdf

Download (759kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Other)
Persian Title: بررسی ارتباط بین گرایش مذهبی با هوش هیجانی جوانان شهر سرعین
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین گرایش مذهبی با هوش هیجانی بود. به همین منظور، 250 نفر از جوانان شهر سرعین به عنوان نمونه و با روش تصادفی انتخاب شد.ابزار پژوهش حاضر، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی(گوروش و مک فیرسون، 1998)، مقیاس رفتار مذهبی( نیلسون، 1995) و فرم کوتاه صفت فراخلق بودند. مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی و مقیاس صفت فراخلق پس از ترجمه، بر روی 50 نفر از جوانان شهر سرعین اجرا گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای جهت گیری مذهبی و مقیاس صفت فراخلق به ترتیب معادل 65/0 و 75/0 بود. نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری، بیانگر ارتباط مؤلفه های گرایش مذهبی با هوش هیجانی به شرح زیر می باشد: 1- جهت گیری مذهبی درونی با همه مؤلفه های هوش هیجانی یعنی ادراک هیجان ها، تمایز بین هیجان ها و ترمیم خلق، همبستگی مثبت معنی دار داشت. در حالی که جهت گیری مذهبی بیرونی هیچ ارتباطی با این مؤلفه ها نداشت. 2- مؤلفه رفتار مذهبی با کل هوش هیجانی و خرده مقیاس وضوح احساسات و ترمیم خلق، همبستگی مثبت معنی دار داشت. 3- بین افراد با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی در کل هوش هیجانی و به طور اخص در خرده مقیاس وضوح احساسات، تفاوت معنی داری مشاهده شد. 4- بین افراد دارای رفتار مذهبی کم و زیاد از لحاظ هوش هیجانی و مولفه های وضوح احساسات و ترمیم خلق آن تفاوت معنی دار مشاهده شد. 5- جهت گیری مذهبی درونی 7/14 درصد واریانس در هوش هیجانی را پیش بینی کرد و رفتار مذهبی 1/2 درصد دیگر از واریانس هوش هیجانی را توجیه نمود. در حالی که جهت گیری بیرونی قابلیت پیش بینی هوش هیجانی را نداشت.
Supervisor:
SupervisorE-mail
برهمند, اوشاUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 01 Jul 2019 07:02
Last Modified: 01 Jul 2019 07:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7182

Actions (login required)

View Item View Item