تحليل اكسر‍ژی چرخه تبريد لوله گرمايي از نوع جذبي

محسن, توكلي and بهروز, ميرزايي (2009) تحليل اكسر‍ژی چرخه تبريد لوله گرمايي از نوع جذبي. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
mohsen.tavakoli8644453102.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: تحليل اكسر‍ژی چرخه تبريد لوله گرمايي از نوع جذبي
Persian Abstract: هدف از اين پاياننامه آناليز ترموديناميکي انرژي و اگزرژي يک سيستم تبريد جذبي از نوع لوله گرمايي مي باشد. يک مدل ترموديناميکي براي سيستم تبريد جذبي از نوع لوله گرمايي آب آمونياک باهليم به عنوان گاز بي اثر ارائه شده و معادلات بقاي جرم وانرژي هر جزء از سيکل توسعه داده شده است و کارآيي سيستم وضريب کارآيي اگزرژي بصورت پارامتري بوسيله شبيه سازي کامپيوتري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مدل بوسيله مقايسه با اطلاعات تجربي منتشرشده براي سيستم ADRHP تأييد گرديد.بررسي کارآيي سيکل تحت شرايط مختلف نشان مي دهد که بهترين کارآيي در غلظت محلول غليظ 35/0 و غلظت محلول رقيق 1/0 بدست مي آيد. بالاترين ضريب عملکرد در دماي بالاي تبخيرکننده ودماي پايين ترموسيفون بدست مي آيد.براي دماي معين تبخيرکننده يک دماي بهينه براي ترموسيفون وجود دارد که درآن ضريب عملکرد وبازده قانون دوم ترموديناميک ماکزيمم مي شود. همچنين در اين دما شدت از بين رفتن اگزرژي مينيمم مي شود. تأثيرات ابعاد لوله گرمايي بر روي گرماي جذب شده از تبخيرکننده مورد بررسي قرار گرفت ومشاهده شد که با افزايش قطر لوله گرمايي تامقدار 25ميلي متر ،مقدار گرماي جذب شده در تبخيرکننده افزايش مي يابد .نتايج شبيه سازي حکايت از آن دارند که اتلاف اگزرژي در تبخيرکننده وچگالنده وجداکننده در مقايسه با ترموسيفون وجاذب ناچيز مي باشد. اتلاف اگزرژي موجود درسيستم باافزايش دماي ترموسيفون افزايش مي يابدوهمچنين افزايش دماي تبخيرکننده باعث افزايش اتلاف اگزرژي در سيستم مي گردد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
دكتر بهروز, ميرزاييUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
-, -UNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Divisions > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Date Deposited: 08 Jul 2019 05:23
Last Modified: 08 Jul 2019 05:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7235

Actions (login required)

View Item View Item