طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

-, - طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
102.pdf

Download (152kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
Persian Abstract: هدف اصلی این تحقیق طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد. از آنجایی که این پژوهش درصدد شناسایی رابطه بین دو متغیر است، و با توجه به کمی بودن تحقیق، لذا از لحاظ نوع روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه‎ی آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجام شرقی بود. نمونه آماری این تحقیق با استفاده از نمونه گیری در دسترس بدست آمده است. لذا با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه آماري اين تحقيق برابر 75 انتخاب می گردد. برای دست¬یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه‌ سکوت سازمانی دین، اگر و بوترو (2003 ) و پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1999) استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها و فرضیات با استفاده از نرم افزار spss18 و از طريق آمار توصيفي(فراوانيها، اندازه‌گيريهاي گرايش مركزي و پراكندگي)و براي بررسي نرمال بودن داده‌ها از آزمون كولموگروف - اسميرنوف و همچنین جهت آزمون فرضیات از ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین بین سکوت مطیع و سکوت تدافعی با تعهد سازمانی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 18 Jun 2019 05:29
Last Modified: 18 Jun 2019 06:12
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7372

Actions (login required)

View Item View Item