تأثیر بازاریابی محتوا بر نگرش برند و ارتباط کلامی الکترونیکی درگردشگری ورزشی در ایران

-, - تأثیر بازاریابی محتوا بر نگرش برند و ارتباط کلامی الکترونیکی درگردشگری ورزشی در ایران. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
10.pdf

Download (172kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تأثیر بازاریابی محتوا بر نگرش برند و ارتباط کلامی الکترونیکی درگردشگری ورزشی در ایران
Persian Abstract: امروزهگردشگرانبهطورچشمگیریرفتارشانراهمراستابافناوریومحیطاقتصادیدنیاتغییردادهاند. آنهاحجمزیادیازاطلاعاترابواسطه اینترنت و دنیای مجازی بهدستمیآورند، از اینرو بازاریابیمحتوا ازجدیدترینراهبردهایبازاریابیاستکهباتولیدوتوزیعمحتوایارزشمند،مرتبطوموثق،جذبوحفظمشتریانو گردشگران رابهدنبالدارد. هدف این بازاریابی انتشار مطالبی است که به طور مستقیم محصول یا برند شرکت را تبلیغ نمی‌کنند، اما با ارائه اطلاعات مرتبط و مفید، منافع آن شرکت را ایجاد می‌کنند، کهمهمترین مزایای این نوع بازاریابی‌،آگاهیوتقویتنشانتجاری،تشویقوتبدیلمشتریانبالقوهبهخریدارانویامشتریانوفاداروپرشوراست. از طرفی دیگر یکی از بهترین راه‌های جذب مشتریان در صنعت گردشگری بهره‌بردن از تکنیک بازاریابی محتوا می‌باشد. بازاریابان تورهای ورزشی ، با راه‌اندازی کمپین‌ها و وب‌سایت‌های اطلاعات گردشگری بهدنبالجذبمشتریانجدیدوهمچنینحفظمشتریانسابق خود هستند. از همین رو بازاریابی محتواییدر صنعت گردشگری بیش از پیش مورد توجه بازاریابان قرار گرفته است.هدف این پژوهشبررسی تاثیرات بازاریابی محتوا(ICM) بر نگرش برند‌(Batt) و ارتباط کلامی الکترونیک‌(eWOM) در صنعت گردشگریورزشیمی‌باشد. این بررسی با مجموع300نفر انجام شد که گردشگر ورزشی بودند و داده های جمع‌آوری از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار AMOS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با تحلیل مسیر نتایج تفسیر شدند. نتایج نشان دادند که بازاریابی محتواتاثیرات قابل توجهی بر نگرش برند و ارتباط کلامی الکترونیک در صنعت گردشگری ورزشی دارد‌. علاوه براین، نگرش برندبه طور قابل توجهی بر ارتباط کلامی الکترونیک تاثیر می‌گذارد.‌ انتظار می‌رود نتایج این پژوهش به عنوان داده های اساسی در توسعه ی استراتژی هایبازاریابی محتوا به ویژه از طریق بررسی اهمیت نسبی هر یک از مولفههای بازاریابی محتوا در صنعت گردشگری ورزشیمورداستفاده قرار گیرند.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 18 Jun 2019 06:45
Last Modified: 18 Jun 2019 06:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7400

Actions (login required)

View Item View Item