اثر تمرین مقاومتی با تواتر متفاوت و حجم برابر بر¬هایپرتروفی عضلانیو قدرت بیشینة مردان جوان

-, - اثر تمرین مقاومتی با تواتر متفاوت و حجم برابر بر¬هایپرتروفی عضلانیو قدرت بیشینة مردان جوان. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
62.pdf

Download (44kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر تمرین مقاومتی با تواتر متفاوت و حجم برابر بر¬هایپرتروفی عضلانیو قدرت بیشینة مردان جوان
Persian Abstract: تمرین مقاومتی یک روش پرکاربرد و مؤثر برای بهبود قدرت عضلانی و هایپرتروفی عضلانی است. با این حال، هنوز روشن نشده است که چگونه تواترهای مختلف تمرین مقاومتی در هفته با حجم برابر، بر سازگاری¬های تمرین تاًثیر می¬گذارد. بنابراین، هدفازاینمطالعهبررسیآثار 8 هفته تمرین مقاومتیباسه وچهارجلسه تمریندرهفته با حجم برابربرسازگاری¬هایعضلانیدرمردانجوان بود. 33 مرد سالم به طور داوطلب در این مطالعه شرکت کردند و به صورت تصادفی به سه گروه؛ سه جلسه تمرین در هفته (n=11)، چهار جلسه تمرین در هفته (n=11) و گروه کنترل (n=11) تقسیم شدند. قبل و بعد از تمرین، آزمون یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه و پرس پا از شرکت کنندگان گرفته شد. علاوه بر این، محیط سینه، بازو، ران و ساق و همچنین درصد چربی بدن آن¬ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد چهار جلسه تمرین مقاومتی در هفته تاثیر بیشتری بر محیط سینه دارد؛ درحالی که سه جلسه تمرین مقاومتی در هفته تاثیر بیشتری بر افزایش محیط ران داشت. در هر دو گروه تمرینی قدرت بیشینة آزمودنی ها در حرکات پرس سینه و پرس پا، افزایش معنی داری داشت (p<0.001)، اما آزمون تعقیبی آثار بیشتر سه جلسه تمرین در هفته را در مقایسه با چهار جلسه تمرین در افزایش قدرت بیشینة پرس سینه و پرس پا نشان داد. بر اساس این یافته¬ها می¬توان نتیجه¬گیری کرد که سه جلسه تمرین مقاومتی در هفته برای القای سازگاری در شاخص¬های قدرت و هایپرتروفی در مردان جوان مؤثر است و در شرایط حجم برابر، الزامی به افزایش تعداد جلسات تمرین از تواتر سه جلسه در هفته به چهار جلسه در هفته نیست
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 19 Jun 2019 05:56
Last Modified: 19 Jun 2019 05:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7464

Actions (login required)

View Item View Item