بررسی آگاهی و نگرش زنان شیرده به فعالیت بدنی و ورزش

-, - بررسی آگاهی و نگرش زنان شیرده به فعالیت بدنی و ورزش. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
268.pdf

Download (34kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی آگاهی و نگرش زنان شیرده به فعالیت بدنی و ورزش
Persian Abstract: مقدمه: زنان باردار یا شیرده و کودکان دو گروه جمعیتی آسیب پذیر هستند. شیردهی نیز یکی از دوران های بحرانی از نظر حفظ سلامت در زنان به شمار می رود. همچنین در دوران حاملگی و بعد از زایمان زنان دچار افزایش وزن می شوند، و به دنبال راه حلی برای کاهش وزن هستند. در این پژوهشبه منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش مادران شیرده نسبت به ورزشو اثر آن بر سلامتی، مطالعه توصیفی در سال 96 در شهرستان رشت اجرا گردید. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی روی 369 زن شیرده مراجعه کننده به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1396 انجام شد. زنان مراجعه کننده به این مراکز کودکان 12-6 ماهه داشتند. در ابتدا خصوصیات دموگرافیک مادران سوال شد، سپس پرسشنامه آگاهی و نگرش توسط مادران تکمیل گردید. در نهایت داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS استخراج شدند. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین سن مادران 18/29 سال بود. یافته های پژوهش نشان داد، 5/74 درصد از مادران آگاهی خوب و 5/80 درصد از مادران نگرش مثبت نسبت به انجام ورزش داشتند. براساسيافته هايحاصلازاينپژوهشمي تواناظهارداشت: اکثريت مادرانموردبررسيهيچگونهفعاليتورزشيانجام نميدهندوتنهاتعدادمحدوديازآنهانوعيفعاليتورزشيرا انجامميدهند. از مهمترین دلایل ورزش نکردن مادران، نداشتن وقت کافی، داشتن فرزند خوردسال، عدم اهمیت به ورزش و همچنین کمبود فضای ورزشی برای زنان بیان شده است. نتیجه گیری: هرچندکهاکثريتمادرانشيردهموردبررسيدارايآگاهيخوبونگرشمثبتنسبتبهفوائدانجام ورزشدردورانشيردهيبودندوليميزانانجامورزشدرآنانبسيارکمبود. باتوجهبهفوائدجسميوروانيشناختهشدهورزشدرارتقايسطحسلامتمادرانشيردهتوصيهميگردد،برنامههايورزشيکوتاهمدت درمراقبتهايپساززايمانبرايمادرانشيردهطراحيواجراگردد.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 19 Jun 2019 07:07
Last Modified: 19 Jun 2019 07:07
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7508

Actions (login required)

View Item View Item