بررسی تفاوتهای سنی و جنسی در رابطه کمال گرایی و اهمال کاری و تصویر بدنی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

Ghaebi, Masoomeh and Barhmand, Usha and Gamari Givi, Hossein (2010) بررسی تفاوتهای سنی و جنسی در رابطه کمال گرایی و اهمال کاری و تصویر بدنی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی. Other thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
payannameh.pdf

Download (953kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Other)
Persian Title: بررسی تفاوتهای سنی و جنسی در رابطه کمال گرایی و اهمال کاری و تصویر بدنی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
Persian Abstract: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوتهای سنی و جنسی در رابطه کمال گرایی و اهمال کاری و تصویر بدنی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی می باشد . این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی بود . نمونه آماری این پژوهش شامل 492 نفر از دانش آموزان شهرستان مشکین شهر بود که در سالتحصیلی 89-1388 مشغول تحصیل بودند . به منظور بررسی متغیرهای تحقیق ، پرسشنامه های کمال گرایی مثبت و منفی تری - شورت ، اهمال کاری تاک من ، عزت نفس روزنبرگ و تصویر بدنی کش و براون بر روی دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش اجرا شد . تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله روشهای آماری مانووا ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شده است . عمده ترین نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر به شرح زیرند : میانگین نمرات کمال گرایی در دختران بیشتر از پسران و میانگین نمرات کمال گرایی کل و منفی در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی بیشتر از دبیرستان است . در اهمال کاری دانش آموزان دختر و پسر و همچنین دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان تفاوت معنی داری یافت نشد . در خرده مقیاس اشتغال فکری با چاقی ( تصویر بدنی ) میانگین نمره دختران بالاتر از پسران ودر خرده مقیاسهای اشتغال فکری با چاقی و رضایت از نواحی بدن (تصویر بدنی ) میانگین نمره دانش آموزان مقطع راهنمایی بیشتر از دبیرستان است . میانگین نمرات عزت نفس پسران بیشتر از دختران و دانش آموزان مقطع دبیرستان بیشتر از راهنمایی است . در هر دو جنس تصویر بدنی با عزت نفس رابطه مثبت معناداری دارد . بین عزت نفس با اهمال کاری رابطه معکوس معنادار و بین اهمال کاری و کمال گرایی مثبت همبستگی منفی وجود دارد . در دختران عزت نفس با کمال گرایی و اهمال کاری با کمال گرایی منفی رابطه مثبت معنادار دارد و کمال گرایی همه مولفه های تصویر بدنی به غیر از نگرش به ظاهر همبستگی مثبت و با مولفه طبقه بندی وزن همبستگی منفی دارد . شاخص های تصویر بدنی 9/17 % ، اهمال کاری 8/14 % و کمال گرایی 6/4 % از واریانس عزت نفس پسران و شاخص های تصویر بدنی 2/22 % ، اهمال کاری 2/16 % و کمال گرایی 8/18 % از واریانس عزت نفس دختران را پیش بینی می کنند . در پسران کمال گرایی مثبت 4/8 % پیشرفت تحصیلی و در دختران اهمال کاری 8/8 % و کمال گرایی منفی 5/4 % از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند و دیگر متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها نقشی ندارند . بحث : عزت نفس هر دوگروه نوجوانان دختر و پسر از کمال گرایی ، اهمال کاری و تصویر بدنی تأثیر می پذیرد ، اما این تأثیر در دختران بیشتر معنی دار است . پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران از عوامل متفاوتی تأثیر می پذیرد .
Supervisor:
SupervisorE-mail
Barhmand, UshaUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Gamari Givi, HosseinUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 13 Jul 2019 09:07
Last Modified: 13 Jul 2019 09:07
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7857

Actions (login required)

View Item View Item