ارتباط تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد

بشرپور, دکتر سجاد (2012) ارتباط تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
section 1.pdf

Download (529kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: ارتباط تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی و از نوع طرح همبستگی بود. کلیه افراد دارای وابستگی به مواد که در نیمه دوم سال 1391 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه می کردند جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد 120 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و بعد از مصاحبه بالینی به پرسش¬نامه های جمعیت شناختی، تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، نظم جویی شناختی هیجان، کنترل هوشمند، شدت وابستگی و ولع مصرف پاسخ دادند. داده های بدست آمده نیز با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه به شیوه گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که شدت وابستگی به مواد با میزان تحمل، جذب و نمره کلی مقیاس تحمل آشفتگی رابطه منفی، ولی با اضطرار منفی رابطه مثبت معنی داری دارد. ولع مصرف ماده نیز تحمل، ارزیابی، جذب، تنظیم و نمره کلی مقیاس تحمل آشفتگی رابطه منفی ولی با اضطرار منفی و اضطرار مثبت رابطه مثبت معنی داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که 31 درصد واریانس ولع مصرف به صورت معکوس توسط تحمل آشفتگی تبیین می شود. نتایج هبستگی همچنین نشان داد که شدت وابستگی به مواد با ملالت خویشتن و ملالت دیگران رابطه مثبت دارد، ولع مصرف نیز با ملالت خویشتن، نشخوار گری، فاجعه سازی، کنترل توجه و کنترل هوشمند رابطه منفی و با ملالت دیگران رابطه مثبت داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند 37 درصد واریانس شدت وابستگی و 34 درصد از واریانس ولع مصرف را تبیین می کنند. با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت ولع مصرف به عنوان یک عامل مهم در عود اعتیاد، آموزش مهارتهای تنظیم هیجان و مهارتهای مقابله با عاطفه منفی به ویژه افزایش قدرت مقابله با آشفتگی در کنار درمانهای معمول سوء مصرف و وابستگی به مواد به درمانجویان معتاد پیشنهاد می شود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:31
Last Modified: 22 Jun 2019 08:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7888

Actions (login required)

View Item View Item