بررسی تاثیر عملیات زراعی بر میزان آلودگی مزارع سیب زمینی به علف¬های هرز و عملکرد محصول

محمددوست¬چمن¬آباد, دکتر حمیدرضا and اصغری, دکتر علی (2012) بررسی تاثیر عملیات زراعی بر میزان آلودگی مزارع سیب زمینی به علف¬های هرز و عملکرد محصول. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
فهرست.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

- Crop rotation is an essential practice in sustainable agricultural systems, because its effects on soil fertility and other benefits including reduction on weed competition. In order to evaluate the effect of crop rotation on weed structure and potato yield, a field experiment was carried out at the agricultural research site, university of Mohaghegh Ardabili from 2007 to 2011. The potato was cultivated in rotation with wheat, canola, sugar seed beet and potato. For these crop was applied four nitrogen levels (0, 80, 160 and 240 kg ha-1). Results showed that weed density in secondary period of crop rotation was 26% lower than first period. Weed density in rotation canola- potato was 58% greater than other rotations. Increasing nitrogen rate increased weed cover. In continues cropping without or with 240 kg N ha-1 potato cover was 35%. Dominant weeds were four species including Convolvulus arvense, Salsola kali, Amaranthus retroflexus and Cirsium arvense. Also continues cropping decreased potato yield 3 to 6 t ha-1. This finding show that crop rotation and nitrogen management can help in non-chemical weed management programs in sustainable agriculture.

Item Type: Other
Persian Title: بررسی تاثیر عملیات زراعی بر میزان آلودگی مزارع سیب زمینی به علف¬های هرز و عملکرد محصول
Persian Abstract: تناوب زراعی بخاطر فواید زیاد از جمله کاهش رقابت علف¬های هرز یکی از عملیات ضروری در سیستم¬های کشاورزی پایدار است. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی به منظور ارزیابی اثرات تناوب زراعی و سطوح مختلف نیتروژن بر ساختار علف¬های هرز و عملکرد سیب¬زمینی طی سالهای 1386-1391 انجام شد. برای این منظور گیاهان گندم، کلزا، چغندربذری و سیب¬زمینی به عنوان گیاه قبلی در تناوب با سیب¬زمینی کشت شد. در همه این گیاهان چهار سطح 0، 80، 160 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار استفاده شد. نتایج نشان داد که تراکم علف¬های هرز در دور دوم تناوب 26 درصد کمتر از دور اول آن بود. تراکم علف¬های هرز در تناوب کلزا-سیب¬زمینی نسبت به سایر تناوب¬ها بیش از 58 درصد بیشتر بود. با افزایش مقدار نیتروژن درصد پوشش علف¬های هرز نیز افزایش یافت. در کشت متوالی سیب¬زمینی بدون کاربرد و یا با کاربرد 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار درصد پوشش سیب¬زمینی کمتر از 35 درصد بود. چهار گونه پیچک¬صحرایی، علف¬شور، تاج¬خروس و کنگروحشی گونه¬های غالب مزرعه سیب¬زمینی را تشکیل می¬دادند. همچنین کشت متوالی سیب¬زمینی عملکرد غده را 3 تا 6 تن در هکتار کاهش داد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که تناوب زراعی و مدیریت کاربرد نیتروژن می¬تواند در مدیریت غیرشیمیایی علف¬های هرز در کشاورزی پایدار کمک نماید.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:23
Last Modified: 22 Jun 2019 08:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7891

Actions (login required)

View Item View Item