تأثیر آموزش بیوفیدبک الکترومیوگرافی¬ و پاسخ گالوانیکی پوست بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر

قمری کیوی, دکتر حسین and رفیعی, حیدر and خشنودنیای چماچائی, بهنام (2013) تأثیر آموزش بیوفیدبک الکترومیوگرافی¬ و پاسخ گالوانیکی پوست بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Biofeedback1.pdf

Download (884kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: تأثیر آموزش بیوفیدبک الکترومیوگرافی¬ و پاسخ گالوانیکی پوست بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش پسخوراندهای زیستی الکترومیوگرافی (EMG) و پاسخ گالوانیک پوست (GSR) بر کاهش نشانه¬های اختلال اضطراب فراگیر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر که در سال 1391 به مرکز مشاوره سپند مراجعه کرده اند، تشکیل می دهد. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل30 نفر از مراجعه کنندگان مرکز مشاوره سپند به شهر اردبیل بود که به تشخیص متخصصین و بر اساس ملاک های تشخیصی (DSM-IV-TR)، تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده بودند، که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. نمونه های پژوهش به سه گروه الکترومیوگرافی، پاسخ گالوانیک پوست و کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از طریق مقیاس 7 سوالی اضطراب فراگیر (GAD-7) مورد سنجش قرار گرفتند. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش آمار استنباطی تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده گردید. مقایسه نتایح پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش نشان داد گروه های آموزش دیده علائم اضطرابی کمتری را بعد از آموزش در خود احساس می کنند. می توان چنین نتیجه گیری نمود که استفاده از آموزش پسخوراند زیستی EMG و GSR می تواندکمک زیادی به کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر در این بیماران کمک نماید.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:27
Last Modified: 22 Jun 2019 08:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7907

Actions (login required)

View Item View Item