باززایی گیاه لاله واژگون از طریق کشت سلول یا پروتوپلاست

چمنی, دکتراسماعیل and تهامی, مهندس سید کریم (2013) باززایی گیاه لاله واژگون از طریق کشت سلول یا پروتوپلاست. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
گزارش نهایی طرح گل لاله واژگون.pdf

Download (991kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Somatic hybridization is one of the most powerful tools for achieving distant interspecific hybrids. For this purpose, protoplast preparation and regeneration are a first and important step. Hence, experiments were conducted to evaluate various combinations of cellulase (%1, %1.5, %2 and 3%) and pectinase (%0.1, %0.2, %0.5, %1) and Callus fresh weight (0.4 ,0.2) , manitol (9%, 11%, 13% M) and time (4, 8 ,12 h). The results of experiment revealed that the protoplast yield was significantly affected by different treatment levels. Callus fresh weight at 0.4 g gave the highest viability at 1.12×105 protoplast/g FW and the highest amount of viable protoplasts (1.01 × 105 protoplasts/g FW) was obtained when the manitol concentration was maintained at 9% M. Analysis of variance indicated that concentration, time and three-way interaction of cellulase, pectinase and time were significant at p<0.01. It’s concluded that, the best treatment for isolation of F. imperialis protoplast was 2% cellulase and 0.1% pectinase with 9% mannitol for 8 h (7.8 × 105 protoplasts/g FW). Some valuable experiments were done based on completely randomized design with 3 replications and also each experiment was repeated twice. The results of experiment revealed that cell wall and colony formation were better in a liquid medium than those on a semi-solid agarose medium. The highest plating efficiency (1.26×106 per gr FW) and highest callus formation was obtained by using a medium containing 0.5 mg l–1 2,4-D,1 mg l–1 BA and 200 mg l–1 casein hydrolysate. Micro calluses were formed after 1 month of culture. Many plantlets were formed on the calli after transfer of the proliferated calli to hormone-free medium. The highest plantlet regeneration (100%) was obtained by using a medium containing 0.5 mg l–1 NAA, 1.5 mg l–1 BA.

Item Type: Other
Persian Title: باززایی گیاه لاله واژگون از طریق کشت سلول یا پروتوپلاست
Persian Abstract: هیبرید سوماتیکی یا امتزاج پروتوپلاست‌ها یکی از ابزارهای اصلی در دورگ‌گیری بین‌گونه‌ای است، برای بهره‌مندی از مزایای این تکنیک، اولین قدم وجود یک سیستم بهینه برای آماده¬سازی و باززایی گیاه از پروتوپلاست می‌باشد. به منظور بهینه سازی جداسازی پروتوپلاست، تاثیر ترکیب¬های مختلف آنزیم¬های سلولاز (3 درصد، 2 درصد، 5/1 درصد و 1 درصد) و پکتیناز (1درصد، 5/0درصد، 2/0 درصد و 1/0 درصد) ، مانیتول (13 درصد، 11 درصد و 9 درصد) ، وزن کالوس (2/0 و 4/0 گرم) مدت زمان تیمار (4، 8 و 12 ساعت) با آنزیم و بر جداسازی و زنده‌مانی پروتوپلاست از گیاه لاله واژگون مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش بر اساس طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت و هر آزمایش دو بار تکرار شد. نتایج نشان داد که تعداد پروتوپلاست (عملکرد پروتوپلاست) به طور معنی¬داری (سطح احتمال 1 درصد) تحت تاثیر سطوح مختلف تیمار آنزیمی قرار گرفت. 4/0 گرم وزن کالوس با میانگین 105×12/1 پروتوپلاست در یک میلی¬لیتر بیشترین تعداد پروتوپلاست زنده و مانیتول در سطح 9 درصد با میانگین 105×01/1 بیشترین تعداد پروتوپلاست زنده را داشتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده¬ها نشان داد که سطوح مختلف سلولاز و زمان‌های مختلف و اثر متقابل سه جانبه سلولاز، پکتیناز، زمان در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌دار داشتند. بنابراین مناسب‌ترین تیمار برای رهاسازی پروتوپلاست از این گیاه، تیمار آنزیمی سلولاز 2 درصد، پکتیناز 1/0 درصد با مانیتول 9% و زمان 8 ساعت با میانگین 105×8/7 بود. همچنین نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تشکیل دیواره سلولی و کلونی در محیط مایع نسبت به محیط نیمه جامد آگارز بهتر بود. بیشترین تراکم کشت و تشکیل کالوس در محیط کشت حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D ، 1 میلی‌گرم در لیتر BA به همراه 200 میلی‌گرم در لیتر کازئین هیدرولیزات با میانگین 106×26/1 بدست آمد. کالوس¬های کوچک بعد از یک ماه کشت تشکیل شدند. گیاهچه¬های زیادی پس از انتقال کالوس¬های رشد یافته به محیط کشت حاوی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی تشکیل شدند. محیط حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر NAA به همراه با 5/1 میلی‌گرم در لیتر BA با میانگین 100 درصد بیشترین باززایی گیاهچه را داشت. مقایسه میانگین بین داده‌ها نشان داد که محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر NAA به همراه با 5/1 میلی‌گرم در لیتر BA بیشترین باززایی با میانگین 100 درصد تولید شد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Horticulture
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Horticulture
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:37
Last Modified: 22 Jun 2019 08:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7909

Actions (login required)

View Item View Item